Övningar och material för skolan

Case om rasism: gymnasiet

Eleverna får ett case om rasism att läsa i helklass eller i grupper. Efter caset följer ett antal frågor att diskutera tillsammans.

45-60 min

Gymnasiet

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Introducera eleverna i frågor som rör mobbning, trakasserier och rasism
 • Att grundlägga och förbereda för vidare inlärning, diskussioner och kunskaper om ämnet
 • Diskutera handlingsalternativ, och förväntningar på vuxna, när trakasserier sker

Material och förberedelser

Skriv ut caset till varje elev om du vill att eleverna ska läsa igenom caset på egen hand.

Uppgift

Gör så här:

 1. Välj själv hur du vill presentera caset för klassen. Du kan läsa det högt för hela klassen, de kan läsa enskilt, eller tillsammans i grupper.
 2. När ni har läst igenom caset, låt eleverna beskriva hur de upplevde det. Diskutera därefter följdfrågorna nedan, antingen i helklass eller i mindre grupper. Arbetar ni i grupper, låt gärna eleverna anteckna sina tankar och presentera för varandra efteråt.
 3. Använd elevernas tankar som utgångspunkt för fördjupning i skolans plan mot kränkande behandling eller andra dokument kopplat till trygghetsarbetet.

Case om rasism

Klass 7A har under några månader jobbat med oljemålning och färgblandning på bildlektionerna. Arbetet ska avslutas med att alla ska göra ett självporträtt. När läraren Måns under lektionens inledning beskriver hur komplicerat det kan vara att få fram rätt nyanser för hudfärg, säger eleven Radik högt att det inte lär bli så svårt för klasskamraten Kasha, och syftar på hennes svarta hudfärg. Kasha är på toaletten och hör därför inte kommentaren, som alla inklusive Måns skrattar åt. När Kasha kommer tillbaka känner hon på sig att något har hänt, eftersom alla flinar eller skrattar när de tittar på henne, men hon förstår inte vad det är och ingen berättar det för henne.

Skriv ut caset

Diskussionsfrågor

 1. Vad hände i klassrummet?
 2. Hur tycker du att läraren Måns borde ha reagerat?
 3. Är det okej att säga saker om personen det handlar om inte är närvarande?
 4. Hur tror du att Kasha skulle ha upplevt situationen om hon hade varit i klassrummet?
 5. Hur skulle du reagera om du var klasskamrat med Kasha?

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska före­byggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *