Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Frågor och svar Vad kan vi föräldrar göra när skolan inte tar tag i mobbningen?

Frågor och svar

Vad kan vi föräldrar göra när skolan inte tar tag i mobbningen?

Fråga

Dottern började förskoleklass nu efter sommaren. Hon hade sett framemot det jätte mycket. Efter någon vecka började hon säga/gråta att hon absolut inte vill gå till skolan eller fritids. Men aldrig sagt varför.

Förra veckan kommer det fram av andra föräldrar i hennes klass att 3 pojkar som går i åk1 retas. Och är elaka både psykiskt och även fysiskt. Nån pojk hade blivit sparkad mellan benen och sen fått ansiktet nertryckt i marken. Sen denna veckan så vart en annan pojk nerputtad mot marken och dom sparkade honom.. Våra barn är 6 år och utsätts för detta utav 7åringar.
Våra barn säger att dom har pratat och berättat för sina fröknar men inget händer.. och detta händer på rasterna men inga lärare ingriper.

Rektorn säger hon har pratat med föräldrarna. Men när en annan förälder skriver till en av dessa pojkars föräldrar så har inte rektorn alls kontaktat dem.

Så vad kan vi göra??

Friends svarar

Hej!

Din dotter och de andra eleverna i klassen har rätt att känna sig trygga i skolan och det är skolans yttersta ansvar att se till att det blir så.

När skolan får veta att ett barn/elev upplever sig utsatt för kränkningar ska skolan (och den personal ex. lärare, fritidspedagog övrig personal):

  1. Informera rektor om att en elev upplever sig utsatt. Rektor ska i sin tur delge huvudmannen om detta. Rektor och huvudman (kommunen om det är en kommunal skola och styrelse/ägare om det är en fristående skola) ska skyndsamt påbörja en utredning, det vill säga, ta reda på varför eleven upplever sig utsatt. Har det pågått länge? Vem/vilka utsätter? På vilket sätt? Är det under specifika lektioner/platser under skoldagen etc.
  2. När skolan fått en helhetsbild av vad eleven är utsatt för behöver skolan analysera orsakerna till att kränkningarna uppkommer. Här är det vanligt, vår erfarenhet på Friends, att skolan oftast utgår och tittar på individperspektivet, det vill säga på den som är utsatt eller den/de som utsätter för att få en förklaring till varför kränkningarna uppkommit. Vår erfarenhet, liksom forskning, menar att kränkningar/mobbning behövs analyseras från fler perspektiv såsom grupp/klassen där eleverna går, på skolnivå för att se om det finns strukturer/kulturer på skolnivå som kan påverkas varför kränkningar uppkommer exempelvis mellan elever. Vilka brister finns det i det förebyggande och främjande arbetet på skolan som gör att kränkningar uppkommer?
  3. Skolan ska efter att ha analyserat orsaker upprätta en handlingsplan som bygger på korta och långsiktiga åtgärder för att kränkningarna ska upphöra och att arbeta långsiktigt för att förebygga risken att kränkningarna uppkommer i framtiden. I upprättandet av handlingsplanen ska elev och vårdnadshavare vara delaktiga så att det finns en samverkan och kommunikation mellan hem och skola vad gäller åtgärder, om det ger önskad effekt (det vill säga att kränkningarna upphör). Handlingsplanen ska dokumenteras, vilka åtgärder som sätts in och vem som ansvarar för att de blir gjorda och när.
  4. Det är viktigt att åtgärderna följs upp/utvärderas och att eleven får komma tals om åtgärder gett något resultat. OM inte, så är det upp till skolan att upprätta nya åtgärder till dess att kränkningarna upphör.

Skollagen kap. 6, som reglerar skolans uppdrag när det kommer till krav på nolltolerans mot alla former av kränkningar, bygger på ett systematiskt arbete som jag kortfattat försökt att beskriva ovan. Om det nu är så att kränkningarna inte upphört för ditt barn och du upplever att skolan ej vill lyssna på att kränkningarna fortsätter trots åtgärder från skolans sida, så råder jag dig att ta kontakt med huvudmannen, det vill säga skolchefen på kommunen eller styrelsen om det är en fristående skola, och berätta om ditt barns situation. Har huvudmannen kännedom om detta? Vilka resurser kommer skolan att få för att kränkningarna ska upphöra och ditt barn ska vara trygg, varje dag till skolan, under skoldagen?

Nästa steg, om inga förändringar och åtgärder sker, är att ta kontakt med Skolinspektionen och Barn och Elevombudet (BEO). Till Skolinspektionen och BEO kan du som vårdnadshavare vända dig om skolan inte lyckas få stopp på kränkningarna, här kan du läsa mer om det.

Anna-Carin Wettefors

Sakkunnig på Friends

Processledare Anna-Carin Wettefors