Kunskapsbanken

Tips inför att göra övningar med barnen

Även om du och din barngrupp är vana vid att göra olika övningar, är det bra att i förväg fundera på vad övningarna kommer att innebära för dig och barnen. Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Sidan riktar sig till förskolepersonal

Förskolans uppdrag

Förskolans uppdrag är att främja alla barns utveckling och lärande. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på. Förskolan ska bland annat verka för människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan flickor och pojkar. Förskolan har även som uppdrag att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra, genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Förskolan ska också arbeta med normer och värden där det ingår att ge varje barn förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Barnen ska även få möjlighet att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Att göra övningar med barnen är ett sätt att uppnå läroplanens mål kopplat till normer och värden.

Viktigt att tänka på när du leder en övning

  • Som ledare deltar du inte i övningarna. Din roll är att leda övningen, lyfta upp olika åsikter, och underlätta för barnen att tillsammans reflektera utifrån olika perspektiv.
  • Berätta för barnen vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Det är viktigt att förbereda alla på vad ni ska göra och vad ni ska prata om, så att de känner sig trygga.
  • Tvinga aldrig någon att vara med i en övning. Vissa behöver mer tid på sig och deltar på sitt sätt. Förbered dig på hur du ska hantera en situation där något barn inte vill vara med. Reflektera även över varför barnet inte vill vara med.
  • Utgå från ett demokratiskt förhållningssätt och var medveten om hur du fördelar utrymme och uppmärksamhet i gruppen. Det är viktigt att reflektera över hur du som ledare kan förstärka eller utmana roller och maktstrukturer i gruppen.
  • Sträva efter ett tillåtande klimat. Det finns inga rätt eller fel – alla får ha åsikter, men personliga påhopp och kränkningar är inte tillåtna.

Hantera kränkande kommentarer

Övningar och diskussioner kan väcka olika känslor och tankar hos barnen. Du behöver ha strategier för att bemöta och hantera eventuella kränkande och fördomsfulla kommentarer från barnen när ni gör övningarna. Hur ska du till exempel agera om ett barn säger att killar inte ska ha kjol? Vår rekommendation är att bemöta kommentarer med öppna frågor snarare än att säga att det är fel.

Fråga barnet:

  • Hur menar du nu? Berätta mer?
  • Jag förstår inte riktigt hur du menar, kan du säga det på ett annat sätt?
  • Hur menar du nu? Vad skulle hända om en kille kom till förskolan med kjol?
  • Hur kommer det sig att du tycker så?

Anpassa efter deltagarna

När du genomför övningar är det viktigt att utgå från barngruppens förutsättningar. Du kan behöva anpassa övningarna för att de ska fungera för just din grupp. Tänk igenom vilka delar du behöver anpassa. En del övningar går att göra lite svårare och andra lite enklare. Fundera över hur du gör om det är någon eller några i barngruppen som exempelvis har en hörsel- eller synnedsättning. Se också över språket och avgör om du behöver förenkla något. Diskutera gärna övningen och eventuella anpassningar tillsammans med dina kolleger. Du är också varmt välkommen att kontakta Friends för mer stöd i att öka tillgängligheten.