Kunskapsbanken

Lek och relationer i förskolan

Leken är en viktig del av barnens liv och vardag på förskolan. Hur kan ni som pedagoger i förskolan stötta barnens lek, så att alla får vara med på lika villkor? Här får ni tips för att skapa goda förutsättningar för barnens lek.

Illustration: barn leker

Hitta på sidan

tre barn leker i en sandlåda

Lekgemenskap

De allra flesta barn i förskolan ingår i en social gemenskap. Men på en del förskolor kan det finnas barn som står utanför gemenskapen. Att det blir så kan bero på flera saker, exempelvis förskolans klimat och atmosfär, personalens förhållningssätt till barnen, arbetsformer eller förskolans olika regler. Det som är positivt är att allt detta går att påverka och förändra. Ni kan inte tvinga fram vänskap mellan barn på förskolan, men ni kan skapa goda förutsättningar för att vänskap ska skapas.

Barns rätt till lek

Leken är en viktig del av barnens tid på förskolan. Barn ska själva få äga sitt lekande, utan att vuxna styr och berättar hur de ska leka. Ibland behöver barnen få vara ifred med sin lek. Men ibland kan de behöva stöd och hjälp från vuxna. I leken får barnen träna på att mötas, leka och lära tillsammans. Vuxna på förskolan kan ibland behöva hjälpa och guida barnen i lekandet, men det behöver ske utan att vuxna går in och tar över. Att låta barnen leka ifred handlar om att respektera deras äganderätt till sin lek, och att de får styra lekandet åt det håll de själva önskar och vill.

Träna barnens sociala kompetens

En del barn har svårt att förstå lekkoder, och vet inte när det är på låtsas eller på riktigt. Till exempel kan det vara svårt att förstå att mattan först är en båt och sedan helt plötsligt en säng. Det är aldrig barnens ansvar att själva lära sig leka och hantera sociala koder. Där måste ni som vuxna finnas till hands för att vägleda och se till att inget barn hamnar utanför. En del barn blir bortvalda i gemenskapen på grund av otillräcklig social kompetens. Barn kan därför behöva träna på just denna kompetens och det kan med fördel göras genom lek. Ett barn med bristande social kompetens kan också få brist på vänner, och utan vänner har barnet ingen möjlighet att träna på den sociala kompetensen. Ett sätt att utveckla barnens lek är att ni som vuxna deltar i leken. En vuxen kan vara med och göra leken tydlig för att på så sätt underlätta för de barn som på olika sätt har svårt att leka. När du som pedagog deltar ger det barnen trygghet.

Stötta barn som vill bestämma

Förutom att stötta barn som inte har en självklar roll i leken kan du som pedagog även behöva finnas till hands för de barn som gärna vill bestämma. Barn som alltid vill bestämma har en mängd kompetenser såsom att leda. De är bra på att utveckla sin fantasi och kreativitet, de har en bra överblick och organisationsförmåga och många andra positiva egenskaper. Det är viktigt att ni inte skuldbelägger de barn som tar mycket plats, eller som gärna vill bestämma. Hjälp i stället barnen genom att dirigera även den fria leken så att alla får möjlighet att utvecklas, delta på ett rättvist sätt och ha roligt. I leken kan ni även vara med och ge stöd till de barn som stör eller bryter mot lekens regler, annars finns en risk att de blir utsatta.

Styrda grupper

Ett tryggt och bra sätt att organisera barns lek är att jobba med styrda grupper. På så sätt behöver ingen söka lek, eller fråga om de får vara med. Ni kan exempelvis använda er av lekkort. Alla barn får dra ett kort som visar var eller vad de ska leka med. Barnen hamnar då i slumpvisa grupper där nya relationer kan utvecklas. Det gör att barnen kanske ser sina kompisar med nya ögon.

För vissa barn är det tryggt att alltid vara i samma grupp. Ni känner er barngrupp bäst och behöver anpassa utifrån era förutsättningar. Fundera på hur ofta det passar er barngrupp att byta grupper.

Närgranska leken

Ibland känns det bra så länge barnen leker utan konflikter, men det är inte tillräckligt. Det kan också verka som att alla barn får vara med i lekar och aktiviteter på lika villkor, men vid närmare granskning är vissa barns delaktighet villkorad och inte på lika villkor.

Ett exempel:

Embla frågar om hen får vara med i leken, kompisarna säger ja, men Embla får alltid vara en sten eller en hund.

Genom att granska och analysera den fria leken på nära håll kan ni som pedagoger vara med och skapa trygghet, så att leken blir något positivt för alla barn. Genom att närgranska leken kan ni se nya sidor av barnen och deras relationer.

Alla barn kan inte, eller vill inte, sätta ord på sina känslor och behov. Därför behöver ni närgranska barnens upplevelser och hur de har det på förskolan. Fundera på:

  • Vad säger och gör barnen när de leker?
  • Är deras relationer jämlika? Om inte, på vilket sätt tar det sig uttryck?
  • Behöver vissa barn hjälp att utveckla sina lekstrategier för att vara med i leken?
  • Hur kan du som pedagog vara ett stöd i detta?

Brukar ni närgranska leken på förskolan?

Här ser ni hur andra har svarat på frågan.

Ja
Nej
74%
26%

Lekspaning

Ett sätt att närgranska är att lekspana utifrån olika teman olika veckor. Titta exempelvis efter könsmönster i lekarna och aktiviteterna under en vecka.

  • Vad såg ni?
  • Vad kan vara uteslutande och begränsande med nuvarande mönster?
  • Hur kan ni som vuxna på förskolan utmana och inkludera fler barn oavsett kön i aktiviteter och lekar?

Förslag på andra teman för er lekspaning: uteslutning, relationsskapande, lekstrategier, kommunikation och språkbruk.