Kunskapsbanken

Tips inför att göra övningar med barn och unga

Som barn- och ungdomsledare kan du påverka klimatet i gruppen genom att genomföra gruppstärkande övningar. Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din grupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Sidan riktar sig till barn- och ungdomsledare

Varför det är bra att göra övningar

Det är bra att i förväg fundera på vad övningarna kommer att innebära för dig och deltagarna. Som ledare kan du påverka klimatet i gruppen genom att genomföra gruppstärkande övningar. Deltagarna ges utrymme att lära känna både sig själva och andra i gruppen. De får också möjlighet att träna på samarbete, tillit och att lära sig varandras namn, vilket stärker såväl självkänslan som gruppens sammanhållning och ger en ökad trygghet. Att göra övningar är dessutom ett redskap för dig som ledare att förstå gruppen. Vem är det som har initiativet? Vem är mindre aktiv? Är det någon som inte verkar kunna lita på andra?

Innan du genomför övningarna

Gör de övningar du känner dig trygg med och som passar gruppens behov. Tänk på att du kan anpassa svårighetsgraden i många av övningarna.

Viktigt att tänka på när du leder en övning

 • Som ledare deltar du inte i övningarna, din roll är att leda övningen.
 • Välj en övning alla kan delta i oberoende av fysiska förutsättningar.
 • Det är viktigt att samla gruppen, gärna i ring, och sedan ge instruktionerna så att alla har bra förutsättningar att kunna ta del av instruktionen. Undvik uttryck som ”nu har väl alla förstått”. Det låter mer positivt med ”har ni några frågor”?
 • Motivera och förklara för gruppen varför ni gör en övning och prata efteråt om hur de tyckte att det gick.
 • Tvinga aldrig någon att vara med i en övning. Vissa behöver mer tid på sig och deltar på sitt sätt. Förbered dig på hur du ska hantera en situation där någon inte vill vara med. Fundera också på om deltagaren kan vara kvar i rummet, sitta tyst bredvid eller har möjlighet att kommentera. Reflektera även över varför hen inte vill vara med.
 • Det är ditt ansvar som ledare att dela in deltagarna i grupper så att ingen riskerar att känna sig bortvald eller utanför.
 • Var medveten om hur du fördelar utrymme och uppmärksamhet i gruppen. Det är viktigt att reflektera över hur du som ledare kan förstärka eller utmana roller och maktstrukturer i gruppen. Låt alla komma till tals.
 • Sträva efter ett tillåtande klimat. Det finns inga rätt eller fel – alla får ha åsikter, men personliga påhopp och kränkningar är inte tillåtna.
 • Gör gärna en kort reflektion med gruppen efter varje övning. Hur upplevde de övningen? Vad gick bra och vad kunde ha gjorts bättre? Varför gick det som det gick?

Hantera kränkande kommentarer

Övningar och samtal kan väcka olika känslor och tankar hos barn och unga. Det är bra att ha strategier för att bemöta och hantera eventuella kränkande och fördomsfulla kommentarer som kan uppstå i gruppen.

Fundera gärna igenom

 • Vilka utmanande resonemang kan dyka upp?
 • Hur hanterar jag aggressiva och fördomsfulla kommentarer?
 • Finns risken att jag ger plats åt det fördomsfulla och att det uppfattas som att jag legitimerar det när jag som ledare bjuder in till en diskussion om fördomar?
 • Vilken roll vill och bör jag ta under ett samtal där fördomar dyker upp?

Åsikter är föränderliga!

När det förekommer kränkande och fördomsfulla kommentarer kan det finnas en viktig poäng i att skilja mellan åsikt och fakta. Åsikter är en färskvara och alla har rätt till en. Stötta och hjälp barnet att vrida och vända på perspektiven – det är då förändringsprocessen för våra värderingar eller attityder kan börja. Att diskutera källkritik med barnen och var de får sin information från kan leda till intressanta diskussioner.

Bemöt kränkande kommentarer genom öppna frågor

Om ett barn säger en fördomsfull eller kränkande kommentar måste du fånga in diskussionen så att kränkningar aldrig blir oemotsagda. Tydliggör att det hen säger kan uppfattas som kränkande och att det inte är okej. Fånga upp kränkningen och utveckla tanken bakom – döda den inte. En lämplig replik kan vara:

”Det du säger nu är inte okej, och det kränker andra människor. Hur kommer det sig att du tycker så? Kan du berätta mer om hur du tänker och vilka fakta som finns bakom dina tankar.”

Var öppen och ställ följdfrågor som möjliggör för barnet och gruppen att reflektera över påståendet.

 • Hur menar du nu? Berätta mer?
 • Jag förstår inte riktigt hur du menar, kan du säga det på ett annat sätt?
 • Uppfattade jag dig rätt att …? Menar du att …?
 • Vad tror du det är som gör att du tror eller tycker det?
 • Hur menar du nu? Vad skulle hända om …?
 • Hur kommer det sig att du tycker så?
 • Vilka argument finns för det? Vilka motargument finns för …?

Anpassa efter gruppen

När du genomför övningar är det viktigt att utgå från gruppens förutsättningar och ålder. Du kan behöva anpassa övningarna för att de ska fungera för just din grupp. Tänk igenom vilka delar du behöver anpassa. En del övningar går att göra lite svårare och andra lite enklare. Fundera över hur du gör om det är någon eller några i gruppen som exempelvis har en hörsel- eller synnedsättning. Se också över språket och avgör om du behöver förenkla något. Diskutera gärna övningen och eventuella anpassningar tillsammans med andra ledare.

Utvärdera genom reflekterande frågor

Att ställa reflekterande frågor till gruppen efter en övning är ett sätt att utvärdera och sammanfatta vad de tar med sig. Exempel på frågor:

 • Hur kändes det att göra övningen?
 • Varför tror du att vi gör övningen?
 • Finns det något kring övningen du vill diskutera i efterhand?
 • Finns det något du har börjat fundera över under övningen som du tidigare inte har tänkt på?