Kunskapsbanken

Mobbning inom barn- och ungdomsverksamhet

Mobbning brukar definieras som ett beteende med avsikt att skada eller skapa obehag, som upprepas och sker över tid. Här kan du som barn- och ungdomsledare läsa om vad mobbning är, konsekvenser av mobbning och olika typer av mobbning.

Illustration: ett barn iaktar ett annat barn

Hitta på sidan

Hur många barn och unga blir utsatta för mobbning?

Minst 140 000 barn och unga har varit utsatta för mobbning i skolan under de senaste månaderna. Det visar en Novus-undersökning från 2022 och elevstatistik från Skolverket, i ett samarbete mellan Friends och Örebro universitet.

Sverige har gått från att ha varit ett föregångsland, till att i allt högre grad misslyckas under de senare åren – inte bara med att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer, utan även med att skydda skolbarn mot nätmobbning och trakasserier i digitala miljöer.

Friends Idrottsrapport som också bygger på svar från en Novus-undersökning, visar att 4% av idrottsaktiva barn har blivit utsatta för mobbning av personer i sin egen förening under det senaste året. Det låter kanske inte mycket, men det är viktigt att lyfta fram att det är många barn och unga som är medlemmar i idrottsföreningar, så det innebär ett mycket stort antal barn som upplever en systematisk utsatthet i form av mobbning.

Vad är mobbning?

Mobbning brukar definieras som ett beteende med avsikt att skada eller skapa obehag, som upprepas och sker över tid. Den som blir utsatt är i ett maktunderläge i relation till den eller de som utsätter.

Maktobalans i en mobbningssituation kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kan handla om:

 • att de som utsätter är fler i antal
 • fysisk maktobalans – till exempel storlek, ålder och styrka
 • psykologisk maktobalans – till exempel självförtroende och verbala, sociala eller manipulativa färdigheter
 • social maktobalans – till exempel social status, antal vänner och grupptillhörighet

Friends svarar: Vad är mobbning?

Här berättar Calle, som är utbildningschef på Friends, om vad mobbning och kränkningar är. Han ger också exempel på hur mobbning kan ta sig uttryck. Den här filmen kan du använda för att förklara för barn och unga vad mobbning och kränkningar är.

Vilka olika typer av mobbning och kränkningar finns det?

Det finns olika typer av mobbning – fysisk mobbning, verbal mobbning, psykisk mobbning eller relationell mobbning. Den kan också vara baserad på någons identitet, exempelvis vara rasistisk, sexistisk, funkofobisk eller homofobisk. Barn och unga kan bli utsatta för flera olika typer av våld eller kränkningar, till exempel misshandel, uteslutning och elaka kommentarer. Alla typer av mobbning kan ske på olika platser i förskolan eller skolan, på fritiden, på nätet, på träningen eller hemma.

Exempel på olika typer av mobbning och kränkningar

 • Psykiskt eller relationellt: Utfrysning och subtila metoder som miner, gester, ignorering, undvikande, suckar och blickar, utfrysning från grupper på sociala medier.
 • Verbalt: Elaka ord, skvaller, rykten, förtal och överdrifter, hårda och elaka ord som någon säger eller exempelvis skriver i en chatt.
 • Fysiskt: Slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse.

Roller i en mobbningssituation

I en mobbningssituation finns det många olika roller. Förutom den som är utsatt och den eller de som utsätter kan det också finnas den som både är utsatt och utsätter samt åskådare. Vanligtvis är rollerna inte statiska över tid, utan det kan skifta mellan vem som är utsatt eller åskådare.

Orsaker till mobbning

Det finns inget enkelt svar på varför mobbning uppstår. Det finns flera faktorer och förklaringar till varför ett barn mobbar eller kränker ett annat barn. Det kan handla om inblandade individer, gruppen, miljön i hemmet, klimatet och kulturen i verksamheten eller normer i samhället. Men i grund och botten handlar mobbning om relationer och maktobalanser i relationer, oavsett i vilket forum eller i vilken miljö som mobbningen sker.

Hur ett barn möter sin omgivning beror på barnets egenskaper, värderingar och självkänsla. Barn som mobbar andra kan ha hög social status i gruppen, men kan utsätta andra för att hävda sig gentemot andra barn och för att behålla sin sociala status. Det kan också vara ett sätt att försvara sig, då det inte är ovanligt att den som mobbar själv har varit eller är utsatt.

Grupptryck kan också vara en förklaring till varför mobbning sker. Ett barn kan mobba ett annat barn för att få status i gruppen eller vinna respekt hos sina kompisar. Det kan även handla om barn och unga som inte fått sina behov tillgodosedda av vuxna och som söker uppmärksamhet, trygghet, kärlek och vänskap genom att utsätta andra för mobbning.

Ofta vet barn och unga att mobbning är fel, men att mobba andra kan vara ett sätt att själv inte bli mobbad eller utstött.

Konsekvenser av mobbning

Mobbning påverkar på många olika sätt, både på kort och lång sikt. Här är några exempel:

Påverkade relationer

Det är vanligt att barn och unga som blir utsatta för mobbning upplever skamkänslor som vidare gör det svårt att etablera och upprätthålla sociala relationer till andra människor.

Barn och unga som utsätts för mobbning riskerar att ha färre vänner, vara mer ensamma och känna mindre tillit till vuxna.

Försämrad känsla av sammanhang

Ett barns känsla av sammanhang (KASAM) försämras vid mobbning. KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Mobbning försämrar känslan av sammanhang både på kort och lång sikt. Det kan bland annat innebära att det är svårt att förstå, hantera och kontrollera saker som sker i omgivningen och det kan vara svårt att skapa mening i sin tillvaro.

Psykisk ohälsa

Barn och unga som är utsatta för mobbning känner sig ofta oroliga, deprimerade och nedstämda. De har ofta ångest, dålig självkänsla och saknar många gånger tillit till sin omgivning.

Även om suicidtankar och suicidförsök är komplext och sällan har en enda orsak, så vet vi att det finns starka samband mellan utsatthet för mobbning, suicidtankar och självmord.

Friendsrapporten 2023 visar att av de barn som oftast utsätts för kränkningar – flera gånger i veckan – har 70 procent återkommande psykiska besvär. Rapporten visar även att mobbning är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa som vuxen.

Samband med annat våld

Mobbning uppvisar samband med annat våld, och många former av våld är sammanlänkade med varandra.

Det har påvisats att barn och unga som utsätter andra eller själva blir utsatta för mobbning riskerar att bli aggressiva och våldsamma i relation till andra barn.

Källor:

 1. Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling, Skolverket, 2022
 2. ”Inte kul men det får man tåla”, Friends idrottsrapport, 2022
 3. Friendsrapporten 2023
 4. Långvarig utsatthet drabbar hårt, Flygare & Johansson, 2013
 5. Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis, Moore et al, 2017
 6. Connecting the Dots: An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence is a publication of the Centers for Disease Control and Prevention and Prevention Institute, Wilkins et al, 2014