Varje barn som utsätts för mobbning och näthat är ett för mycket

Vad säger den senaste forskningen om kränkningar på nätet runt om i världen? Hur har andra gjort för att skapa en trygg skola och trygg närvaro på nätet fri från hat? Vilka insatser mot mobbning är mest effektiva?

4 november 2021

Det är frågor som har diskuterats flitigt under World Anti-Bullying Forum 2021 av bland annat utbildningsministern Anna Ekström och Unesco de senaste dagarna.

World Anti-Bullying Forum är världens största mobbningskonferens där praktiker, beslutsfattare och forskare från hela världen träffas för att dela med sig av sin kunskap om hur vi kan stoppa mobbning. Som en del i arbetet att stoppa mobbning, våld och kränkningar på nätet mot och mellan barn i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål har Friends initierat World Anti-Bullying Forum. 40 länder har deltagit i World Anti-Bullying Forum 2021 i Stockholm.

Samtidigt som World Anti Bullying Forum pågått har Prinsparets Stiftelse invigt satsningen #nejtillnäthat 2.0 på Fotografiska. Initiativet #nejtillnäthat började som en lösningsfokuserad uppmaning till handling som förenade organisationer, företag och individer som redan arbetade eller ville arbeta mot hat och hot på nätet. Målet var att visa, med en gemensam symbol och en aktiv användning av symbolen, att det är många som tar avstånd från hat på nätet. Ett resultat av initiativet var bland annat att de inbjudna gästerna, som representerades av polis, myndigheter, företag, sociala medieplattformar, skolväsendet och unga, skapade en värdegrundsdeklaration med syfte att omsätta allt det vi vet, utifrån så många perspektiv som möjligt – i praktiken.

Friends och Prinsparets Stiftelse är övertygade om att ett viktigt bidrag i kampen mot mobbning är att forskningsbaserad kunskap delas mellan dem som arbetar med- och för barn, och de som påverkar barns levnadsvillkor. Vi måste ta bort trösklar, sprida arbetsverktyg och dela kunskap.

För majoriteten av barn i Sverige är nätet en integrerad del av livet. Nätet innebär oändliga möjligheter till kontakt, kunskap och underhållning. Det som är positivt med nätet är dock även det som blir problematiskt när någon är utsatt. Kränkande kommentarer och bilder kan postas, gillas och delas vidare, vilket leder till att kränkningar kan upplevas om och om igen. Dessutom vet vi att den viktigaste skyddsfaktorn mot mobbning – vuxnas närvaro – minskar på nätet.

Enligt Friendsrapporten 2021 uppger nästan var tredje elev utsatthet på nätet. Vi vuxna har ett stort ansvar att sätta oss in i de forum där barn och unga är och spenderar en stor del av sin tid. I grund och botten handlar det om att skapa en större förståelse för att det inte är tekniken som kränker, mobbar eller skapar hatet utan det handlar om mänskliga och sociala relationer och makt.

Friends tillsammans med Prinsparets Stiftelse vill med utgångspunkt i barnkonventionen och Agenda 2030 inspirera, accelerera och katalysera samtalet om vilket samhälle vi vill bygga för våra barn fritt från mobbning och kränkningar. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen.

Vi anser att alla har ett stort ansvar i frågan och mot denna bakgrund behöver vi samverka över organisationsgränser. Friends och Prinsparets Stiftelse vill därför, tillsammans med så många som möjligt, sätta ljus på och lyfta frågan kring barns trygghet och välmående – såväl online som offline. Därför uppmanar vi i dag, på den Internationella dagen mot mobbning, att vi tillsammans vidtar ett antal åtgärder på arenor i samhället där barn och unga finns; som förskolan, skolan, nätet, idrotten och föreningslivet:

  • Att skolor och huvudmän ges resurser att bedriva ett målinriktat och strukturerat värdegrundsarbete för att motverka kränkande behandling i skolan och på nätet. Skolans systematiska trygghetsarbete måste stärkas och vara lika prioriterade som kunskapsmålen.
  • En bred kunskapsinsats inom skolan och föreningslivet. Forskning om mobbning har ökat markant. Att glappet mellan forskning och praktik överbryggas är livsviktigt för barn och ungas utveckling och hälsa.
  • Att framtidens lärare får verktyg redan på lärarprogrammet för att hantera mobbning och näthat. En obligatorisk del av lärarutbildningen ger bättre förutsättningar för en likvärdig skola.
    Att barns kompetenser att utnyttja den kreativa potentialen i en alltmer digital värld stärks redan i förskolan, för en trygg tillvaro online. Involvera oss barnrättsorganisationer som Friends och Prinsparets Stiftelse i arbetet.
  • Att barn ges det inflytande som de har rätt till. Det är inte bara en rättighet – både beslut och kvaliteten i arbetet blir bättre. Barn är experter på att vara just barn. Om mobbning ska upphöra behöver vi barns expertis för att ta fram de rätta lösningarna.
  • Satsningar på prevention som inkluderar främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser samt samverkan mellan de aktörer som redan finns där barn och unga finns.

Genom att arbeta förebyggande mot mobbning, trakasserier och kränkningar kan vi skapa en trygg och säker värld för våra barn. Inte bara för att barn och unga är vår framtid utan för att de är här och nu och har rätt till ett bra liv – idag. Låt denna viktiga dag bli en påminnelse om allas ansvar att arbeta mot mobbning och låta alla barn och unga vara trygga och säkra – överallt.

Maja Frankel, generalsekreterare Friends

Kim Waller, generalsekreterare Prinsparets Stiftelse