Vad är mobbning?

På Friends beskriver vi mobbning som systematiska kränkningar av ett barn, där någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av en eller flera personer vid flera olika tillfällen och över tid. Den som är utsatt för mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt att försvara sig.

april 20, 2021

Mobbning kan exempelvis vara rasistisk, sexistisk, funkofobisk eller homofobisk och ett barn kan bli utsatt för flera olika typer kränkningar, till exempel misshandel, uteslutning och elaka kommentarer. Mobbning kan ske på olika platser i förskolan eller skolan, på fritiden, på nätet, på träningen eller mellan syskon.

Friends använder mobbningsbegreppet som komplement till begreppen kränkningar, trakasserier och diskriminering, eftersom mobbningsbegreppet synliggör att det finns ett mönster i de kränkningar som barnet utsätts för. Det belyser att kränkningarna sker upprepade gånger och över tid.

För att förstå de bakomliggande orsakerna till varför mobbning uppstår behöver vi titta på varje enskild händelse och försöka förstå de sammanhang de sker i.

I en mobbningssituation finns det många olika roller. Här finner vi den som är utsatt, den som utsätter, den som både är utsatt och utsätter, samt åskådarna. I många fall är rollerna inte statiska över tid, utan de kan skifta mellan att exempelvis vara utsatt eller åskådare.

Frågor och svar för vårdnadshavare

Frågor och svar för barn- och unga

Frågor och svar för skolpersonal

Frågor och svar för förskolepersonal

Frågor och svar för idrottsledare

Frågor och svar för företag