Skolministerns viktigaste fråga: våldet i skolan

"Det är ett enormt svek mot barn och unga att vi låter detta fortgå. Alla har rätt till en barndom fri från våld, inklusive mobbning."

9 januari 2023

En Novus-undersökning från Friends och Örebro universitet visar att 7% av Sveriges elever har blivit utsatta för så allvarligt våld i skolan eller på skolgården att de behövt söka vård. Vår undersökning visar också att var fjärde barn (26%) har utsatts för någon form av allvarligt våld i skolan under det senaste året, det kan handla om kränkningar, trakasserier, mobbning eller misshandel. Bland de utsatta barnen anger 60% att de lider av psykisk ohälsa. Det är dubbelt så många som barn som inte utsatts för allvarligt våld i skolan.

Det är siffror som är svåra att ta in. Föreställ dig ett stort svenskt företag där 7% av de anställda varit utsatta för grovt våld senaste året. Hur skulle samhället reagera på det? Förmodligen skulle många medarbetare välja att sluta, ett alternativ som barn och unga inte har i Sverige på grund av sin skolplikt.

Det är ett enormt svek mot barn och unga att vi låter detta fortgå. Alla har rätt till en barndom fri från våld, inklusive mobbning.

Den 1 januari 2020 markerade en viktig milstolpe när barnkonventionen trädde i kraft som svensk lag. Alla skolor är också skyldiga att enligt kapitel 6 i skollagen jobba för att motverka kränkningar och barn har rätt att få hjälp av skolan om de upplever sig utsatta.

Det är svårt att tolka siffrorna som något annat än ett resultat av en nedprioritering av både elevhälsan och det förebyggande trygghetsarbetet. Friends samlade analys visar även att skolans huvudmän inte helt lyckats med att motivera och engagera personalen i arbetet med likabehandlingsfrågor. Lösningarna i debatten handlar oftare om disciplinering än om barns rättigheter och vuxnas ansvar. Det rimmar illa med en barnrättsbaserad ansats.

En ny regering har tillträtt och det är svårt att tänka sig någon viktigare fråga för skolministern att prioritera.

Friends föreslår följande åtgärder:

  1. Regeringen bör initiera ett nationellt kunskapslyft till all skolpersonal om hur skolor kan jobba främjande och förebyggande mot mobbning, kränkningar och våld.
  2. Elevers rätt till elevhälsa måste stärkas, och regeringen behöver genomföra en tydlig satsning på fler kuratorer i skolan så att de kan utföra sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete – och inte som idag tvingas fokusera på det åtgärdande arbetet när mobbning redan är ett faktum.
  3. Skolverket behöver ge tydliga rekommendationer om hur skolor ska arbeta mot mobbning med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det behövs en forskningsbaserad och tydlig modell för ”best practice” och en sammanfattning av viktiga steg en skola kan ta för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kopplat till mobbning.
  4. Idag finns inga tydliga krav på att mäta mobbning eller kräkningar i svenska skolor. Ett nationellt enkätsystem för mätning av mobbning i alla skolor bör införas och ligga till grund för utvecklingen av riktlinjer och arbetssätt mot mobbning, både lokalt och nationellt.

Ett framgångsrikt trygghetsarbete kräver kunskap, vilja och uthållighet. Vi kan bättre.

Maja Frankel
Generalsekreterare, Friends

Ta del av tips och råd i vår kunskapsbank

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Ge en gåva för en trygg skola

Stöd Friends arbete