Skola

Våra insatser

Friends ger er kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa en trygg skola för varje barn.

Vad passar er skola?

Vi erbjuder ett kostnadsfritt tillfälle där Friends erfarna processledare vägleder er att hitta rätt i vårt utbud. Ni berättar, vi lyssnar.
Mötet sker online, eller i den mån det går på plats hos er.

Boka genom att mejla: bokning@friends.se

Vi hjälper er med trygghetsarbetet online i coronatider

Vi kan stärka er i trygghetsarbetet i er verksamhet på flera sätt även om vi inte är fysiskt på plats hos er. Flera av våra insatser kan genomföras via videomöten eller i vår digitala samarbetsportal.

Läs mer om digitala insatser och lösningar

Våra insatser

Koll på nuläget

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet. Med våra kartläggningsprocesser får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete. 

Trygghet och trivsel

Den här enkäten ger en nulägesbild av trygghetsarbetet och det sociala klimatet på er skola, och är en bra grund för ert fortsatta arbete.

Sexuella trakasserier

Ett unikt kartläggningsverktyg för att minska sexuella trakasserier i skolan och lägga upp en strategi för det fortsatta förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier.

Schysst på nätet

Vi stöttar er i frågor kring kränkningar och trakasserier på nätet. Enkätfrågorna handlar bland annat om elevernas nätvanor, förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier.

möte mellan två personer som båda sitter med datorer

Kollegialt lärande

En modell för att lärare med stöd av varandra ska få ökad kunskap och utveckla trygghetsarbetet på skolan. Ni får både enskilt och kollektivt reflektera kring undervisningen och det som sker i klassrummet, testa nya metoder och sedan följa upp och utvärdera hur det gick.

Normkritik och etnicitet

Ni kunskap kring vad ett normkritiskt och normkreativt perspektiv kan innebära i undervisningen, med specifikt fokus på diskrimineringsgrunden etnicitet.

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Utbildningsinsatser

Friends har ett stort utbud av seminarier och workshops i syfte att stärka ert trygghetsarbete. Dessa kan bokas separat, men de kan också sättas ihop till kortare eller längre samarbeten och kombineras med kartläggning och konsultation.

Friends expertis utgörs av frågor om mobbning, diskriminering och kränkande behandling bland barn och unga. Vi arbetar utifrån ett kunskapsfält som sträcker sig över praktiska frågor i skolans vardag till specifika ämnesområden såsom exempelvis normkritisk pedagogik, värdegrund, ofrivillig ensamhet och diskrimineringsgrunderna.

Seminarier för personal

I Friends seminarier blandar vi föreläsning med interaktiva delar för reflektion och diskussion – perfekt kompetensutveckling för personalen.

Seminarium om hela skolans trygghetsarbete

En bra start och möjlighet att engagera hela personalgruppen i det främjande och förebyggande trygghetsarbetet.

Skolkultur och lokala normer

Vi tittar på hur olika former av våld hänger ihop och hur det kan ta sig uttryck i skolan.

Effektiva insatster för minskad mobbning

Vi utgår ifrån hela skolan-ansatsen, en av de mest framgångsrika strategierna enligt interventionsforskningen.

Schysst på nätet

Vi går igenom kritiska perspektiv och strategier för hur nätkränkningar kan förstås och förebyggas.

Sexuella trakasserier i skolan

Om vad sexuella trakasserier är och hur det påverkar skolans sociala klimat och skolkultur.

Skolan och rasismen

Vad är vardagsrasism och hur tar den sig uttryck? Vilka kopplingar ser vi mellan rasism/mobbning och utanförskap?

Inkludera mera

Ger deltagarna en fördjupad kunskap och förståelse för hur makt, normer och kränkningar hänger ihop.

Ofrivillig ensamhet i skolan

Vi tar avstamp i forskning som visar att upplevd ensamhet ökar risken för icke godkända betyg och att ensamma elever i högre grad blir utsatta för mobbning och kränkningar.

Workshop för personal

Friends handleder lärare och fritidspedagoger i olika typer av värdegrundsövningar.

Civilkurage och åskådarrollen

Hur kan man förstå beteendet att inte ingripa i situationer när någon blir utsatt för mobbning eller trakasserier? Och vad får elever att ta ställning och agera?

Normer och orättvisor​

Vi konkretiserar på vilket sätt normkritiska samtal och perspektiv kan främja en positiv skolkultur.

Trubbla värdegrund

Vi diskuterar, problematiserar och undersöker pedagogens utmaningar och möjligheter att göra värdegrundsövningar.

Att upptäcka otrygghet och mobbning

Utöver lärare och fritidspersonal finns även annan personal med inblick i skolans trygghetssituation. I den här workshoppen hjälper vi dem att känna igen mönster gällande kränknings- och mobbningssituationer.

Workshop för elever och personal

Elevdelaktighet i praktiken

Riktar sig till både elever och anställda på skolan. Med lek, film och övningar undersöks vad trygghet och otrygghet kan bestå av i er specifika skolmiljö.

Seminarier för vårdnadshavare

 Som vårdnadshavare är du en viktig del av skolans trygghetsarbete. Seminarierna riktas till dig med barn i förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

Schysst på nätet - vårdnadshavarutbildning

En workshop om de möjligheter och utmaningar som är specifika för just trygghet på nätet.

Sexuella trakasserier - vårdnadshavarutbildning

Vad behöver vi vårdnadshavare för att kunna synliggöra sexuella trakasserier, våga samtala med barn och stärka dem i deras rätt till sina kroppar?

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Handledning och konsultation

Friends har mångårig erfarenhet av handledning och konsultation till skolan gällande trygghets- och likabehandlingsarbete. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på telefon eller mejl, men ibland är behovet större än så. Det kan handla om en situation i skolan där fler personer behöver delta i en gemensam konsultation med Friends. Vi kan också bistå er i organiseringen av ert systematiska trygghetsarbete.

Organisera en trygg skola

Vi träffar nyckelpersoner på skolan och fokuserar på organisering av det främjande och förebyggande arbetet.

Konsultation

Vi tittar på åtgärdande aktiviteter och strategier utifrån era behov och förutsättningar.

friends utbildare håller en föreläsning

Inspirationsföreläsningar

Tankeväckande och utvecklande föreläsningar som hjälper er att komma igång med trygghetsarbetet.

Läget i Sverige och på er skola

Inspirerar och motiverar eleverna att våga prata om sin situation samt skapar en förståelse för hur normer och värderingar påverkar skolkulturen.

Hej:et - vikten av mikrohandlingar

Vad är diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier egentligen?

Bli inspirerad med Friends och våra ambassadörer

Tankeväckande och utvecklande föreläsningar med våra engagerade ambassadörer och Friends erfarna sakkunniga.

Läs mer om ambassadörsföreläsningarna

Arbetsmaterial

Här finner ni konkreta arbetsmaterial som hjälper er i ert trygghetsarbete på skolan.

Uppdrag Trygghet

Prova betaversionen av Friends digitala verktyg för att göra övningar om trygghet i klassrummet.

Alfons vänskapslåda

Alfons vänskapslåda innehåller metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet.

Vill du veta mer?

Våra erfarna sakkunniga vägleder er att hitta rätt insatser.

Skicka ett mejl till bokning@friends.se