Övningar och material för skolan

Skolkarta: åk F-3

Det här är en kartläggningsövning som handlar om att synliggöra otrygga platser på skolan. Först får eleverna rita olika områden på skolan för att sedan diskutera vad som sker på dessa områden.

45-60 min

Åk F-3

Skriv ut

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Kartlägga vilka platser på skolan som känns otrygga att vara på
 • Ta fram förslag på hur dessa platser kan göras tryggare

Material och förberedelser

 • Färgpennor och stora papper till varje grupp

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper om 4–5 personer per grupp. Ni kan antingen dela upp skolans olika områden mellan grupperna eller låta varje grupp få arbeta med hela skolans område.
 2. Dela ut pennor och ett stort papper till varje grupp. Förklara att de ska kartlägga var det känns otryggt på skolan. Gruppernas uppdrag är att göra kartor eller teckningar av olika områden i skolan, till exempel klassrummen, korridorerna, skolgården, slöjd- och idrottshall med mera. Kartorna kan innehålla flera områden på samma bild.
 3. Därefter får grupperna diskutera och markera på sin karta där det kan kännas otryggt eller där det kan ske kränkningar. Diskutera även förslag på hur dessa platser kan göras tryggare.
 4. Låt grupperna ta del av varandras kartläggningar och förslag på lösningar.
 5. Använd kartorna som en del i kartläggningsarbetet i övrigt likabehandlingsarbete.

Tips!

Ni kan även ge en karta till varje elev och använda er av färgpluppar eller kritor där olika färger står för hur trygg man känner sig på varje plats. På så vis får varje elev själv berätta var de känner sig otrygga på ett anonymt sätt.

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

Centralt innehåll

Natur, teknik och samhälle:

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen,

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

 • Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
 • Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
 • Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *