Övningar och material för skolan

Räkna med normer: åk 4-6

Under den här lektionen får eleverna bildgoogla olika ord och sedan analysera resultatet utifrån ett normperspektiv.

60 min

Åk 4-6

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Synliggöra hur egenskaper ofta är kopplade till förväntningar och diskutera hur vi påverkas av detta
 • Träna på att söka information, tolka bilder och analysera media
 • Kritiskt granska och ifrågasätta normer och hur normer skapar förväntningar utifrån olika attribut som exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariation

Start

Börja gärna lektionen med att diskutera en fråga eller aktuell nyhet kopplad till det tema ni ska arbeta med. Det kan exempelvis vara en öppningsfråga som eleverna får svara på i storgrupp eller två och två.

Kunskapshöjande

Gå igenom fakta och information om ämnet så att alla elever har likvärdig förkunskap för att kunna genomföra uppgiften.

Om normer

Normer är oskrivna regler. En norm är en osynlig regel för hur vi ska vara, tycka och tänka. Många normer som finns omkring oss behövs för att ett samhälle ska kunna fungera. Exempel på sådana är att stå i kö eller att säga ”hej” till varandra. Denna typ av normer är positiva och möjliggörande.

Det finns också normer som kan begränsa människors handlingsutrymme på ett negativt sätt, där individer som hamnar utanför vad som anses “normalt” riskerar att utsättas för negativa konsekvenser. Det kan till exempel handla om yrkesval, musiksmak, kläder, intressen och förväntningar på hur du ska bete dig. Vad som anses “typiskt” för exempelvis tjejer eller killar kan bli begränsande och hindra möjligheten för barn att få sina rättigheter, intressen och behov tillgodosedda. Vi behöver vara medvetna om begränsande normer för att kunna utmana dessa.

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper med 3–5 elever i varje grupp. Varje grupp behöver ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone.
 2. Varje grupp får i uppdrag att komma på 5 verb och 5 adjektiv, till exempel: idrottar, studerar, snygg, beslutsam med mera. Varje grupp väljer själva vilka ord de vill arbeta vidare med.
 3. Grupperna ska sedan bildgoogla varje ord och, utifrån bestämda frågor, analysera resultatet av de bilder som framkommer i sökningen. Ibland resulterar sökningen i många olika bilder, beroende på vad ordet har för ytterligare betydelser. Räkna därför bara de bilder som föreställer personer. Sökresultaten kan analyseras utifrån följande frågor:
  – Hur många kvinnor, män respektive personer som identifierar sig bortom tvåkönsnormen kom upp på de 20 första bilderna?
  – Finns det skillnader i hur kvinnor och män ser ut och vad de gör på bilderna?
  – Vilken hudfärg är vanligast på bilderna?
  – Hur många av personerna på bilderna har synliga funktionsvariationer?
 4. Diskutera sedan resultatet inom varje grupp och låt grupperna förbereda en kort presentation med vilket sökresultat de fick samt varför de tror att resultatet blev så. Var det som de förväntade sig? Varför ser det ut så här? Hur påverkas vi av de bilder vi ser?

Diskutera normer i helklass

Hur saker presenteras i bild påverkar vår uppfattning om vad som är ”normalt” och vad som förväntas av oss, utifrån olika attribut. Det kan leda till att vi ibland inte vågar göra saker, även om vi skulle vilja, för att vi är rädda för andras reaktioner. Kanske kommer andra att tycka att det är konstigt att jag som kille gör något typiskt ”tjejigt”, eller att jag som tjej gör något typiskt ”killigt”. Det kan också vara tvärtom, att jag som kille gör något typiskt ”killigt”, eller jag som tjej gör något typiskt ”tjejigt”, trots att jag egentligen inte vill.

 • Hur kan vi tillsammans göra så att alla, oavsett kön, får välja fritt vad de vill göra eller vad de tycker om?
 • Är det skillnad på hur andra reagerar om en kille gör något ”tjejigt” jämfört med om en tjej gör något ”killigt”? Om ja, på vilket sätt? Varför är det så?
 • Finns det förväntningar kopplat till vilket land en person kommer ifrån? Om ja, på vilket sätt? Varför är det så?
 • Finns det förväntningar på hur en person ska vara eller ha för intressen kopplat till ålder? Om ja, på vilket sätt? Varför är det så?

Tips!

Ibland är det svårt att få i gång en bra diskussion kring normer. Ett förslag är då att diskutera hur ni i klassen kan:

 • Uppmuntra klasskompisar som gör saker de mår bra av
 • Göra så att alla gör det som känns bäst för dem själva
 • Uppmuntra när någon gör något annat än vad vi förväntar oss

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer att följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt.

Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *