Mobbningen ökar – Friends utmanar näringslivet

Flera nationella undersökningar från 2019 visar att mobbning och otrygghet ökar bland barn och unga i Sverige. För att minska mobbningen, och vända den negativa utvecklingen, krävs att alla samhällets aktörer engagerar sig. Privata företag har historiskt gjort skillnad med innovativa lösningar för avgörande samhällsfrågor. Nu utmanar Friends näringslivet att tillsammans med oss ta steg mot de sociala målen i Agenda 2030 och gå i bräschen för en nationell kraftsamling mot mobbning.

24 april 2019

Sverige har under många år setts som ett föregångsland inom arbetet mot mobbning. Nu visar flera av varandra oberoende nationella undersökningar på en allvarlig negativ trend, där allt fler barn utsätts för mobbning och andra former av våld.

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 ökar mobbningen i Sverige för första gången sedan 1990-talet. Elevers trygghet har också försämrats sedan 2013, enligt Skolinspektionens Skolenkäten hösten 2018, som kom tidigare i april. Ett genomgående mönster är att flickor är särskilt otrygga och utsatta för många former av våld såsom mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp, på nätet och framförallt i skolan. BRIS senaste siffror visar att antalet kontakter relaterat till mobbning har ökat med 48 procent mellan 2016 och 2018. Till Friends rådgivning inkommer samtal från barn som inte längre tycker att livet är värt att leva, och från föräldrar som stångar sig blodiga i kampen att förbättra sitt barns situation i skolan.

Forskning visar att mobbning kan leda till depression och självmord, ökad risk att fortsätta använda våld, få icke godkänt, hoppa av skolan eller hamna i kriminalitet. Friends rapport Mobbningens kostnader (2016) visar också att den mobbning som sker under ett år kommer att kosta samhället 17,5 miljarder kronor de närmaste 30 åren.

Friends utmanar näringslivet

Redan i PISA-rapporten från 2017 framkom det att Sverige inte längre var bäst i klassen vad gäller mobbning i skolan. Snarare är vi att betrakta som en medelmåtta. Vi ligger numera rejält efter våra nordiska grannländer i kampen mot mobbning. Den nationella utvecklingen är djupt oroväckande och går åt helt fel håll. De senaste varningsklockorna gör att vi nu vänder oss till näringslivet för att tillsammans med oss gå i bräschen för en nationell kraftsamling mot mobbning.

Att förhindra mobbning och andra former av våld mot barn är en av de bästa sociala investeringar som ett samhälle kan göra. Näringslivet har tidigare tagit ett stort samhällsansvar och medverkade till exempel i en nationell kraftsamling 1954 för att stoppa den höga barnadödligheten. Volvo och Folksam var föregångare och lyckades tillsammans med många andra av samhällets aktörer minska både barns dödlighet i trafik, olyckor hemma och genom drunkning. Barns dödlighet genom drunkning minskade dramatiskt tack vare denna kraftsamling, 90 procent på 30 år.

Idag presenterar vi fyra åtgärder för att skydda barn mot mobbning och kränkningar baserade på etablerade framgångsfaktorer. Samtliga går att applicera på företags ordinarie verksamhet.

1. Modigt ledarskap på högsta nivå

Friends anser, i enlighet med barnkonventionen, att det är vuxnas ansvar att förhindra mobbning och skydda barn. Vi efterlyser ett modigt ledarskap och engagemang på högsta ledningsnivå i alla företag och organisationer. Modiga ledare som tar ställning för barns grundläggande rättigheter och uppmuntrar innovativa insatser inom ordinarie verksamheter som stärker barn och unga. Det kan vara allt från att “bygga bort” otrygga miljöer i den fysiska skolmiljön till satsningar på ett tryggare internet.

2. Samarbete och partnerskap

För att stoppa mobbning krävs fler samarbeten inom och mellan olika sektorer i samhället. Vi vill utmana företag att tänka bortom konkurrensen, och se vad en hel bransch tillsammans kan göra för barns trygghet. Ett exempel på detta är Finanskoalitionen mot barnsexhandel, där ECPAT tillsammans med svenska banker lyckades försvåra betalningar för sexuella övergrepp mot barn.

3. Tillitsfulla relationer som skydd mot mobbning

Det finns ett antal faktorer som i enlighet med befintlig forskning kan skydda mot mobbning. Friends arbetar särskilt för att skapa trygga relationer mellan vuxna och barn. Även företag kan bidra i detta arbete. Att organisera sin verksamhet på ett sätt som ger tid för medarbetare att skapa tillitsfulla relationer med barn i deras närhet kan vara avgörande. Barn som inte har en vuxen att prata med riskerar att både utsätta andra och själv bli utsatt.
Den sociala dimensionen av FN:s globala mål är minst lika viktig i företags CSR-arbete för att uppnå Agenda 2030. Genom att adressera skyddsfaktorer mot mobbning kan näringslivet minska våld och brott samt främja hälsa och likabehandling bland barn. Både i utvecklingen av produkter och i arbetsplatsmiljön.

4. Sprid fungerande arbetssätt nationellt

Det finns anledning att lära av våra nordiska grannländer. I Finland gav utbildningsministeriet Åbo Universitet i uppdrag att utveckla ett forskningsbaserat anti-mobbningsprogram. Programmet har spridits till 90 procent av alla skolor och mobbningen i Finland har minskat kraftigt i hela landet. I Norge bjöd statsministern in en rad nyckelaktörer till ett toppmöte mot mobbning, vilket resulterade i Partnerskap mot mobbning. Norska staten har budgeterat 115 miljoner kronor till partnerskapet 2019 och nyligen publicerade resultat visar att mobbningen minskat kraftigt sedan arbetet inleddes 2013. I väntan på den svenske statsministern Stefan Löfvens toppmöte bjuder Friends in näringslivet. Fungerande främjande och förebyggande metoder finns, hjälp oss att sprida dem!

Nu startar Friends nationella kraftsamling. En flerårig satsning med målet att minska mobbning i Sverige drastiskt i linje med FN:s globala hållbarhetbarhetsmål. Vi bjuder in offentlig sektor och beslutsfattare. Civilsamhället och akademin. Men främst bjuder vi in dem vi vet snabbt kan skapa förändring med innovation och ledarskap. Sveriges näringsliv har chansen att vara med när vi gör mobbning till historia. Är ni med på vår kraftsamling?

 

Per Leander, Generalsekreterare, Friends

Magnus Loftsson, Forskning- och utvecklingschef, Friends

Lisen Bergquist, Projektledare Kraftsamling mot mobbning, Friends