Mobbningen ökar – Friends kräver att regeringen agerar

DEBATT: Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning av hur arbetet med FN:s Agenda 2030 går. Detta är ett oacceptabelt svek både mot de drabbade eleverna och skolpersonalen som saknar förutsättningar att förebygga mobbning. Nu är det dags för regeringen att agera kraftfullt – barnen kan inte vänta längre.

10 oktober 2019

SCB konstaterar i Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, Statistisk lägesbild 2019 att allt fler unga utsätts för mobbning. Bland elever i åldrarna 11, 13 och 15 år har det skett en genomsnittlig ökning från 12,6% 2013/2014 till 19,4% 2017/2018. Rapporten visar också att allt fler elever lider av psykosomatiska besvär.  

Den negativa utvecklingen är mycket allvarlig och oförenlig med Barnkonventionens 19:e artikel Sverige har misslyckats grovt i ljuset av det högt ställda mål vi har förbundit oss till genom Agenda 2030, och det faktum att barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år. Därför ställer vi idag frågan till Sveriges regering: HUR ska allt våld mot barn upphöra till 2030?  

Därför ökar mobbning

Mobbning beror på maktobalanser mellan elever och i samhället i stort, som gör kränkningar och mobbning möjliga. För oss är det uppenbart att detta ökar som en följd av samhällsproblem som ojämlikhet, en ökad polarisering och rasism. Det finns givetvis även fler skäl, som tex. lärarbristen, den generella skolmiljön och den ökade digitaliseringens baksidor.   

Det positiva är att kedjan av problem går att bryta. Med förebyggande insatser kan brott, ohälsa, mobbning och otrygghet lösas. 40 år av mobbningsforskning har gett fungerande verktyg för att förebygga och förhindra mobbning.  

Ökad mobbning – statens ansvar

Våra politiker och skolmyndigheter har tyvärr misslyckats med att stärka skolors förebyggande och främjande insatser. Det misslyckandet har pågått i snart ett decennium.Skolverket ger inte längre riktlinjer och allmänna råd kring hur arbetet ska gå till. Skolforskningsinstitutet tar inte fram översikter om vad som fungerar för att minska mobbning. Skolinspektionen utövar tillsyn och kommer inte med förslag på HUR huvudmän och skolor ska göra, bara att de ska lösa problemet i enlighet med skollagen.  

Skolmyndigheterna, och ytterst regeringarna, har under 2010-talet lämnat skolor i 
sticket att själva lösa problemet. Varje skola förväntas uppfinna hjulet vad gäller att förebygga och förhindra kränkningar och mobbning. Regeringen arbetar med en nationell plan för Trygghet och studiero. En sådan plan behövs, och den behövs nu.    

Så stoppar vi mobbning

Friends kräver att regeringen agerar och ger nu tre konkreta förslag på hur vi vänder den negativa utvecklingen.  

  • Samla ledare för skolmyndigheter, BO, BEO, DO, elevorganisationer, lärarförbunden, forskare inom mobbningsfältet, SKL och civilsamhällets aktörer till en gemensam nationell kraftsamling. Rådslag kring HUR vi genom ökat samarbete och samverkan kan lyckas med målet 16.2 i Agenda 2030.
  • Formulera en övergripande nationell strategi för HUR mobbning och alla andra former av våld mot barn ska upphöra till 2030. Ge skolmyndigheter i uppdrag att föreslå och ge riktlinjer för HUR huvudmän och skolor ska förebygga mobbning och kränkningar i skolan och på nätet. 
  • Ge de skolor som har störst problem med otrygghet, mobbning och kränkningar statligt stöd. Skolor med mer än 30 % mobbning borde få särskilda riktade insatser och ekonomiska medel.  

Vi som kallas vuxna har ett särskilt ansvar, enligt barnkonventionens artikel 19, för att skydda barn mot alla former av våld. Nu är det dags att agera kraftfullt och visa att vi tar barns hälsa och välmående på allvar. Tillsammans kan vi stoppa mobbning. 

Magnus Loftsson

Forskning och utvecklingschef Friends 

Didrik von Seth

Tf Generalsekreterare Friends 

Den här debattartikeln är publicerad i Göteborgs-Posten