Övningar och material för skolan

Tvärtom i sagornas värld: åk 4–6

I den här övningen läser ni tillsammans olika sagor eller böcker där ni aktivt byter kön eller lägger till andra attribut för att utmana normer i berättelsen.

45-60 min

Åk 4-6

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Skapa variation i förväntningar utifrån olika normer
 • Belysa förändring i synen på kön, jämställdhet, sexualitet och etnicitet över tid
 • Stärka elevers förmåga att synliggöra och ifrågasätta begränsande normer

Material och förberedelser

Sagor där eleverna kan stryka över och skriva nytt. Ett tips är att utöka radavståndet till 1,5 om du vill skriva ut sagorna, så att det finns mer plats att skriva nya förslag.

Start

Börja gärna lektionen med att kort diskutera en fråga eller aktuell nyhet kopplad till det tema ni ska arbeta med. Det kan exempelvis vara en öppningsfråga som eleverna får svara på i storgrupp eller två och två.

Exempelvis: Vilken är er favoritbok eller saga och varför?

Kunskapshöjande

Gå igenom fakta och information om ämnet så att alla elever har likvärdig förkunskap för att genomföra uppgiften.

Om normer

Normer är oskrivna regler. En norm är en osynlig regel för hur vi ska vara, tycka och tänka. Många normer som finns omkring oss behövs för att ett samhälle ska kunna fungera. Exempel på sådana är att stå i kö eller att säga ”hej” till varandra. Denna typ av normer är positiva och möjliggörande.

Det finns också normer som kan begränsa människors handlingsutrymme på ett negativt sätt, där individer som hamnar utanför vad som anses “normalt” riskerar att utsättas för negativa konsekvenser. Det kan till exempel handla om yrkesval, musiksmak, kläder, intressen och förväntningar på hur du ska bete dig. Vad som anses “typiskt” för exempelvis tjejer eller killar kan bli begränsande och hindra möjligheten för barn att få sina rättigheter, intressen och behov tillgodosedda. Vi behöver vara medvetna om begränsande normer för att kunna utmana dessa.

Diskussion

Arbeta i par och diskutera hur ni ser på frågor relaterade till temat. Avsluta med en genomgång i helklass där olika par får berätta vad de har kommit fram till.

 • Kan ni komma på en norm om hur en tjej eller kille förväntas vara?
 • Vilka svårigheter kan uppstå till följd av våra normer om hur någon ska vara utifrån kön, ålder, utseende med mera?

Uppgift

Ett bra sätt att tydliggöra normer för genus och sexualitet är att arbeta med klassiska sagor.

 1. Välj ut en saga eller kortare bok.
 2. Dela in klassen i grupper om fyra-fem elever.
 3. Utifrån sagan/boken ska eleverna ändra karaktärerna på ett eller flera sätt, till exempel byta kön, ålder eller sexuell läggning på karaktärerna. De kan exempelvis välja att alla karaktärer får samma kön eller att huvudkaraktären byter kön. Övningen går även att utveckla genom att byta namn på figurerna i sagan till icke-västerländska namn eller genom att ge karaktärerna olika funktionsvariationer.
 4. Låt eleverna diskutera i mindre grupper hur sagan/boken förändrades.
 5. Om ni vill kan ni låta eleverna läsa upp sagorna för varandra.

Denna övning handlar i första hand om att inkludera nya perspektiv i litteraturen så använd stödet för efterdiskussion om någon elev reagerar och ifrågasätter sagan eller karaktärernas agerande.

Tänk på!

Var uppmärksam på att det blir olika fokus beroende på ni ändrar sagan. Byter ni kön på alla karaktärer hamnar fokus på normer för genus och hur pojkar och flickor förväntas vara och klä sig. Byter ni bara kön på huvudrollsinnehavaren blir fokus kanske på homosexuell kärlek (förutsatt att det finns en heterosexuell kärlekshistoria i originalet). Ändrar ni etnicitet hamnar fokus mer på vithetsnormen.

Diskutera

 • Vad hände med texten?
 • Tycker ni att berättelsen blev bättre eller sämre?
 • Hur kändes övningen? Var den rolig eller märklig? Vad var det som var roligt eller märkligt?
 • Varför ser sagor sällan ut så här? Vilka ”regler” finns det för hur exempelvis tjejer respektive killar förväntas bete sig i vanliga sagor?

Stöd för diskussion

När det uppstår en diskussion i klassen, var nyfiken på elevernas tankar och undersök tillsammans varför någon reagerar eller på vad.

Du kan till exempel använda dig av öppna och undersökande frågor.

 • Hur menar du?
 • Förklara mer om varför du reagerar.
 • På vilket sätt tycker du att det är konstigt/märkligt?

Det är också viktigt att föra in dina erfarenheter och använda dem på ett normutmanande sätt. Det kan du göra genom att säga:

 • Jag vet många som…
 • Det är ganska vanligt att…
 • Jag ser ganska ofta…

Tänk på!

Undvik att tala om för eleverna ”hur det är”. Använd elevernas referensramar i era normkritiska diskussioner och guida dem i att dra egna slutsatser!

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *