Övningar och material för skolan

Inflytandeövning: åk 7-9

Under denna lektion får eleverna prata om deras erfarenhet av inflytande och diskutera vilka saker de önskar förändra på skolan.

45-60 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Att eleverna får reflektera över sina möjligheter att påverka stämningen i skolan
 • Fundera över och synliggöra möjligheter där eleverna har kunnat påverka
 • Skapa idéer för utveckling av skolan i frågor som eleverna själva får formulera

Start

Inled med att tillsammans diskutera vad inflytande är för något.

Kunskapshöjande

Gå igenom ämnet så att alla elever har likvärdiga förkunskaper för att genomföra uppgiften. Inflytande handlar om att bli tillfrågad men också om möjligheten att själv formulera och lyfta saker som eleverna vill förändra. För att inflytande ska upplevas trovärdigt är det viktigt att:

 • Få komma till tals
 • Bli lyssnad på och tagen på allvar
 • Få återkoppling på sina idéer
 • Se att ens förslag kan leda till en faktisk förändring

Reflektion

Låt eleverna individuellt fundera på en eller flera av frågorna:

 • Ett tillfälle när jag tycker att eleverna har kunnat påverka i skolan
 • Ett tillfälle när jag har förbättrat något för någon i skolan
 • En sak jag skulle vilja ändra på i skolan

Fråga gärna om någon elev vill berätta om sina tankar.

Uppgift

 1. Dela in eleverna i grupper om 3–5 elever i varje grupp. Låt eleverna gruppvis diskutera sina upplevelser av inflytande och sedan komma fram till:
  – Två gemensamma saker som de skulle vilja påverka mer i skolan
  – Två gemensamma förslag som skulle göra det tryggare i klassen
 2. Återsamla grupperna och låt dem presentera vad de har kommit fram till. Sammanställ gruppernas idéer så att alla ser. Om du vill kan ni ha en omröstning kring vilka förslag som de vill gå vidare med.
 3. Dela antingen in eleverna i nya grupper eller låt dem vara kvar i sina ursprungliga. Låt dem konkretisera sina idéer genom att planera dem, komma fram till hur de ska genomföras, göra en tidsplan och involvera de personer som behövs för att pröva sin idé.

Avslut

Samla ihop elevernas förslag och återkoppla senare vilka som är möjliga att gå vidare med och vilka som inte är möjliga just nu. Var noga med att förklara och motivera varför vissa är möjliga och andra inte.

Läroplanskoppling

Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Ta del av tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *