Friends remissvar till betänkandet: En uppväxt fri från våld

Friends har lämnat sitt remissvar till betänkandet "En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn". Vi välkomnar strategin som är efterlängtad och nödvändig i arbetet mot våld mot barn.

28 augusti 2023

Våld mot barn utgör ett samhällsproblem som kräver träffsäkert och effektivt arbete. Friends välkomnar därför utredningens förslag om en nationell och sammanhållen strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Friends ser det också som positivt att utredningen så tydligt befäster att mobbning utgör våld som behöver adresseras i den kontexten. Det är också glädjande att utredningen lyfter vikten av det förebyggande och främjande arbetet som avgörande för att säkra en uppväxt fri från våld och att våld mot barn görs till en folkhälsofråga.

Utredningen har ett genomgående tydligt barnrättsperspektiv och höga ambitioner. I betänkandet föreslås det fem övergripande mål:

Mål 1: Våld mot barn ska förebyggas

Mål 2: Barns våldsutsatthet ska upptäckas

Mål 3: Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till

Mål 4: Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses

Mål 5: Kunskaps- och metodutveckling ska stärkas

Inom ramen för dessa fem mål föreslår utredningen en rad insatser. Några av dem är förslag som vi på Friends drivit under lång tid:

  1. Att regeringen tillsätter en kommission mot mobbning:
    Vi behöver en snabbfotad och exekutiv kommission för att bryta den trend vi sett det senaste decenniet – för barn här och nu och för deras välmående i framtiden. Vi måste agera nu. Vi ser att en kommission kan undersöka varför mobbning har ökat i Sverige, vad detta får för konsekvenser samt presentera skarpa åtgärdsförslag i en nationell handlingsplan mot mobbning.
  2. Att elevernas röster utgör utgångspunkten i skolans trygghetsarbete genom ett nationellt kartläggningssystem:
    Elevernas röster är avgörande för att såväl förebyggande, främjande och åtgärdande arbete ska vara träffsäkert. Därför välkomnar vi utredningens förslag som innebär att Skolverket får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett enkätsystem för kartläggning av våld i form av mobbning och kränkningar i förskolor och skolor.

Slutligen – det viktigaste arbetet mot våld mot barn är det främjande och förebyggande arbetet. Vi ser dock att skolans trygghetsarbete har nedprioriterats under lång tid. Resultatet av det är en situation där Sverige har gått från att vara ett föregångsland till att bli sämst i Norden vad gäller arbetet mot mobbning och kränkningar. Antalet elever som utsätts för mobbning har fördubblats på 10 år. Detta är oacceptabelt. För att vända denna oroväckande och negativa utveckling måste rätt resurser tillsättas omedelbart. För elevers trygghet behövs trygga vuxna i skolan – som ser, hör och agerar.

För mer information kontakta:

Therese Elmgren
Pressansvarig Friends
070-725 54 08,
therese.elmgren@friends.se