Friends remissvar till utredningen: Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt konventionen

Vi ser att utredningen innehåller många förslag som stärker barns rättigheter i Sverige. Utredningen har presenterat en rad förslag som både förstärker och fördjupar barns rättigheter.

15 februari 2024

Något som är särskilt positivt och glädjande är också att utredningen har inhämtat barns röster på ett föredömligt sätt, både genom organisationer som träffar barn och genom att själva träffa barn. Vi hoppas att detta blir till en ny modell att arbeta efter i framtida direktiv och utredningar.

Utredningen har haft tre huvudsakliga deluppdrag och utifrån dessa föreslagit:

  1. Att Sverige ska tillträda det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett klagomålsförfarande.
  2. Ett flertal åtgärder som säkerställer barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.
  3. Att det ska etableras barnrättsbyråer med oberoende barnombud.

Det första förslaget innebär en möjlighet för barn att få en prövning av om en eller flera rättigheter i barnkonventionen har kränkts av staten. Möjligheten att få ett klagomål prövat av FN:s barnrättskommitté skulle få särskilt avgörande betydelse när nationella rättsmedel saknas eller är otillräckliga. Utredningen har vidare föreslagit flera åtgärder som på olika sätt säkerställer möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Friends hade dock gärna sett att utredningen också hade föreslagit stärkande åtgärder på skolområdet. Utifrån vårt arbete ser vi att såväl barn som vuxna har svårt att veta vilken instans en ska vända sig till beroende på om man utsatts för kränkande behandling eller till exempel sexuella trakasserier. Detta är särskilt svårt för barn som inte har föräldrar som kan hjälpa barnet att navigera i systemet. Just detta har tidigare utretts och det finns ett liggande förslag om att ärenden som idag hanteras av Diskrimineringsombudsmannen som är kopplade till skolan flyttas över till Barn- och elevombudet. Men sedan detta förslag kom för några år sedan har ingenting hänt. Vi tycker att det hade varit ett mycket bra tillfälle om nu aktuella utredning hade lyft upp detta förslag på nytt till regeringen.

Slutligen föreslår utredningen att det ska etableras barnrättsbyråer med oberoende barnombud runtom i landet. Ett barnombuds uppgift är att hjälpa barn som av olika anledningar saknar stöd från vuxna i sin omgivning och som är i behov av hjälp med att utkräva sina rättigheter i kontakt med myndigheter och domstolar. Friends ser att behovet av dessa oberoende barnombud är stort. Det finns många barn som faller mellan samhällets stolar och är i behov av stöd och hjälp. Ett oberoende ombud har just på grund av sitt oberoende en stor möjlighet att skapa en förtroendefull relation till barnet och genom detta verka som en länk mellan barnet och olika samhällsinstanser såsom socialtjänsten.

Sammanfattningsvis är det Friends förhoppning att utredningens förslag inom kort blir verklighet!