En barndom fri från våld

DEBATT: I dag är det den Internationella dagen mot mobbning. UNESCO:s medlemsstater har deklarerat att detta är den internationella dagen mot våld och mobbning i skolan inklusive nätmobbning. Det är ett erkännande av att skolrelaterat våld är en överträdelse av barn och ungas rätt till utbildning, hälsa och välbefinnande.

5 november 2020

Den här artikeln är publicerad på Aftonbladet debatt

Samtidigt ökar mobbningen i Sverige. I SCB:s lägesbild av Agenda 2030 konstateras att fler unga utsätts för mobbning. Vi vet hur mobbning stoppas – genom välkända strategier för våldsprevention som inkluderar främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser. Genom breda satsningar på ett systematiskt trygghetsarbete, en nationell strategi mot våld mot barn och stöd från kunniga vuxna kan barn växa upp i en tryggare värld.

Alla har rätt till en barndom fri från våld, inklusive mobbning. Forskning visar att det finns tydliga samband mellan olika typer av våld. I debatten hörs dock röster som vill skrota barnkonventionen, och barn som växer upp nära våld och kriminalitet analyseras med enkla beskrivningar som ofta bygger på okunskap eller rasistiska föreställningar. Givetvis är det inte etnicitet som gör att barn riskerar att hamna i utsatthet. Lösningarna i debatten handlar mycket om disciplinering, snarare än om barns rättigheter och vuxnas ansvar. Det rimmar illa med en barnrättsbaserad ansats.

Samhället behöver istället satsa på universella metoder, dvs. breda och tidiga insatser som förebygger och förhindrar en multi-problematik som inbegriper exempelvis mobbning, grovt våld, kriminalitet och psykisk ohälsa. Ingen kan på egen hand implementera barnkonventionen – det måste ske i samarbete. I stället för hårda tag behövs ett omsorgsnät baserat på de aktörer som redan finns på den lokala orten och som överskrider hem, fritid och skola. Äntligen har nu arbetet med en nationell strategi mot våld mot barn påbörjats – den ska bli så bra som möjligt. Friends har forskningsbaserad kunskap och beprövad erfarenhet av att förebygga mobbning. Vi vill använda den kunskapen till att stärka vuxna att alltid agera för barns rättigheter. Därför kräver vi idag, på den Internationella dagen mot mobbning, att ett antal åtgärder vidtas på arenor där barn och unga finns; som förskolan, skolan, nätet, idrotten och föreningslivet.

Friends kräver:

  • Att skolor och huvudmän ges resurser att uppfylla skyldigheten att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Skolans systematiska trygghetsarbete måste stärkas.
  • Ett kunskapslyft hos skolledare och personal. Forskning om mobbning har ökat markant. Att glappet mellan forskning och praktik överbryggas är livsviktigt för barn och ungas utveckling och hälsa.
  • Att framtidens lärare får verktyg redan på lärarprogrammet för att hantera mobbning. En obligatorisk del av lärarutbildningen ger bättre förutsättningar för en likvärdig skola.
  • En skarp satsning mot rasism. Både UNESCO och Friends ser att etnicitet är den vanligaste orsaken till trakasserier bland barn och unga. Arbetet mot rasism måste vara levande hos alla som arbetar med och för barn.
  • Att barns kompetenser att utnyttja den kreativa potentialen i en alltmer digital värld stärks redan i förskolan, för en trygg tillvaro online. Involvera oss barnrättsorganisationer i arbetet.
  • Att barn ges det inflytande som de har rätt till. Det är inte bara en rättighet – både beslut och kvaliteten i arbetet blir bättre. Barn är experter på att vara just barn.
  • Breda satsningar på våldsprevention som inkluderar främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser samt samverkan mellan de aktörer som redan finns där barn och unga finns.

Genom att förebygga mobbning, trakasserier och kränkningar på barn och ungas olika arenor så förhindrar vi utvecklingen av våld och kriminalitet i hela vårt samhälle. Allt hänger ihop.

Maja Frankel,
Generalsekreterare Stiftelsen Friends