Barnkonventionen gäller även på nätet!

I dag är det Safer Internet Day. En dag som stämmer till eftertanke och handling. En viktig nyhet är att FN:s barnrättskommitté just slagit fast att barns rättigheter gäller både off- och online.

9 februari 2021

”Lärarna sa till mig att mobbningen jag utsattes för på nätet inte var skolans ansvar, utan bara den mobbningen som skedde på plats i skolan. Hur kan en sak som inte är okej i skolan vara okej på nätet? Skolan har ansvar för elevernas välmående och när mobbningen sker mellan två av skolans elever är det deras ansvar. Skolan tillhandahåller sammanhanget där mobbaren möter sitt offer. Det är i skolan allting börjar. Utan skolan hade det inte uppstått en situation med mobbning. Det uppstår inte ur ett vakuum. Skolan går heller inte att välja bort. Om mobbningen dessutom sker på nätet är man ständigt tillgänglig och får aldrig en paus, inte ens när skoldagen är över.”

– Nadine Hultman, Friends barn- och ungdomsråd

I dag är det Safer internet day. En dag som stämmer till eftertanke och handling. En viktig nyhet är att FN:s barnrättskommitté just slagit fast att barns rättigheter gäller både off- och online. Att barnkonventionen ska inkludera nätet. En självklarhet kan tyckas men så har det inte varit, varken i praktiken eller teorin. Förrän nu. Med det nya beslutet har vi fått ett förtydligande och ytterligare en signal om att vi vuxna behöver öka våra kunskaper och ta vårt ansvar att stoppa mobbning och kränkningar, oavsett vilket forum de sker i, skriver Maja Frankel, generalsekreterare, och Nadine Hultman, i Friends barn- och ungdomsråd.

Vuxna delar ofta upp barns liv i två, deras liv IRL (in real life) och deras närvaro på internet. Den uppdelningen finns inte för unga. Här ligger barn och unga ljusår före den äldre generationen. Ungas förhållningssätt för med sig både för- och nackdelar, risker och möjligheter. Fördelarna är lätta att se och avundsvärda. Barn och unga är digitala, innovativa och snabba. Nackdelarna är att resten av omsorgs- och trygghetsvärlden inte finns på nätet, när det behövs. Den sårbarhet vi ser när det gäller mobbning, utsatthet och kränkningar blir ännu större i en värld där goda vuxna och trygghetsskapande relationer ofta saknas.

I den ökade digitaliseringen av svensk skola, som skett inte minst under pandemin, har stora delar av barnens världar så som skola, fritidsaktiviteter och socialt umgänge flutit ihop på digitala plattformar. Mer tid på nätet och färre skyddsfaktorer innebär större risker och ökad sårbarhet. Rektorer och lärare har inte förstått att skolans digitalisering och tillhandahållandet av plattformar, är detsamma som att öppna upp det fysiska rummet för eleverna. I våra kartläggningar de senaste månaderna är det en del elever som skriver om oro kring att bli fotograferade när de har digitala lektioner. En del lärare menar att kränkningarna har minskat eftersom eleverna är mindre i skolan. Det senare är ett tecken på okunskap och bristande förståelse för att kränkningarna som sker på nätet är skolans ansvar.

FN:s kommitté för barns rättigheter har gjort ett stort kliv genom förtydligandet. Samtidigt med detta ökar mobbningen i Sverige. I SCB:s lägesbild av Agenda 2030 som gjordes 2019, konstateras att unga som utsätts för mobbning blir fler. Minst 60 000 barn utsätts för mobbning varje år i Sverige. Den siffran inkluderar inte de barn som blir utsatta på nätet. En undersökning vi gjorde under 2020 visade att 1/3 av alla barn har blivit utsatta för kränkningar på nätet det senaste året. Det är bråttom att vända kurvan.

Vi på Friends välkomnar FN:s initiativ. Vi kommer använda det som en blåslampa när det gäller utvecklingen i Sverige. Vi vet hur mobbning kan bekämpas och förhindras, och vill se utökade insatser på flera områden:

  • Genom våldsprevention som inkluderar främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser mot mobbning.
  • Genom ett förstärkt systematiskt trygghetsarbete i skolan. Det gäller på plats i klassrummet, korridoren, toaletterna, skolgården och matsalen, men det gäller även på skolans digitala plattformar. Det gäller kränkningar som sker på kvällar eller helger mellan två elever i samma klass, vilket kommer att påverka skoldagen för dessa elever. Just nu befinner sig barn på nätet i ett gränsland mellan skola, hem och fritid. Därför är samverkan mellan dessa avgörande för barn och ungas trygghet.
  • Genom att ge barn och unga ett ökat inflytande i trygghetsarbetet i skolan. För att utveckla ett gott skydd där risker och sårbarhet förebyggs, behöver eleverna involveras och delta. Det är de som vet var otryggheten finns och vilka platser som är riskfyllda.
  • Genom ett kunskapslyft hos skolledare och personal. Vi är övertygade om att lärar- och rektorsprogrammen behöver stärkas upp med mer kunskaper och förberedelser kring hur professionen ska arbeta med värdegrund, trygghet och digitalisering i skolan. Många lärare vi kommer i kontakt med påpekar att de inte känner sig rustade för att möta den situation de står inför med mobbning och kräkningar.
  • Genom att vi börjar se samband mellan trygghet och lärande. Vi behöver ett nationellt system för att mäta och utvärdera trygghet, på samma sätt som vi gör med kunskap i svensk skola.

Forskningen om mobbning har exploderat de senaste decenniet men den stannar inom akademin i för stor utsträckning. Glappet mellan forskning och praktik måste överbryggas. Vi på Friends främjar ett utbyte genom att arrangera världens största konferens om mobbning, Wold Anti-Bullying Forum, som inträffar i november i år. Vårdnadshavare, skolpersonal, idrottsledare och andra vuxna i barnens närhet måste utbildas och fortbildas för att alltid agera när mobbning sker, men också hur det kan förebyggas. Inget barn ska utsättas för mobbning eller behöva leva med de konsekvenser det innebär att ha varit utsatt, som exempelvis psykiskt ohälsa, dåligt självförtroende eller svikande förtroende för vuxenvärlden.

Genom att stärka det förebyggande arbetet mot mobbning, trakasserier och kränkningar on- och offline, och vidta omedelbara åtgärder när något inträffar, skapar vi en helhet där hemmet, skolan och fritiden – hela samhället – samverkar på det mest effektiva sättet. Och genom att ge skolpersonal rätt förutsättningar och kunskap hur de kan förhindra mobbning och kränkningar – oavsett i vilket forum kan vi tillsammans vända den negativa kurvan och efterleva FN:s barnkonvention och svensk lagstiftning.

Maja Frankel
Generalsekreterare Friends

Nadine Hultman
Friends barn- och ungdomsråd