Anlita Friends

Utbildningsinsatser för förskolan

Friends har flera seminarier och workshops i syfte att stärka ert trygghetsarbete.

en lärare läser för ett barn

Friends expertis utgörs av frågor om mobbning, diskriminering och kränkande behandling bland barn och unga.

Vi arbetar utifrån ett kunskapsfält som sträcker sig över praktiska frågor i förskolans vardag till specifika ämnesområden såsom exempelvis normkritisk pedagogik, värdegrund, ofrivillig ensamhet och diskrimineringsgrunderna.

Exemplen nedan är ett urval av vad vi kan bistå förskolan med. Dessa kan bokas separat, men de kan också sättas ihop till kortare eller längre samarbeten och kombineras med kartläggning och rådgivning. Kontakta oss gärna så kan vi ge rekommendationer utifrån era specifika önskemål och behov.

Personalutbildning – hela förskolans trygghetsarbete

Vad?

Ett interaktivt seminarium med syfte att skapa samsyn för hela personalgruppen. Vi tar tillsammans avstamp i frågeställningen: Vilka förutsättningar krävs för att skapa positiva möten mellan barnen? Under utbildningen går vi igenom grundläggande kunskaper om lagstiftning och förskolans uppdrag, ett demokratiskt förhållningssätt, samsyn och delaktighet samt kunskap om kränkningar; dess uttryck, former och orsaker samt information om hur förskolan kan arbeta med ett systematiskt värdegrundsarbete.

Hur?

Seminariet blandas med övningar och lärande samtal i mindre grupper. Utifrån kartläggningsresultatet kommer vi genomföra en workshop där målet är att ta fram konkreta åtgärder och insatser för att skapa en tryggare förskola för alla barn. Seminariet är 3 timmar.

Målgrupp

All personal på förskolan.

Ensamhet i förskolan – konsekvenser för barn och unga

Vad?

Ett seminarium där Friends talar om ämnet ensamhet. Ensamhet är något nästan alla kan känna igen sig. Men ofta går den känslan ganska snabbt över, men för många barn är ensamheten ett ständigt tillstånd och en del av deras vardag. Hur kan vi närgranska barns lek för att se om det finns ofrivillig ensamhet? Och hur kan vi förebygga ensamhet?

Vi tar avstamp i forskning som visar att upplevd ensamhet ökar risken för icke godkända betyg och att ensamma elever i högre grad blir utsatta för mobbning och kränkningar. Utöver detta kommer vi belysa ofrivillig ensamhet, skuld och skam kopplat till ensamhet och hur vi kan jobba främjande och förebygga ensamhet.

Hur?

Seminariet innehåller teoripass som blandas med övningar och lärande samtal i mindre grupper. Tillfället är 1 – 1,5 timmar.

Målgrupp

Pedagoger och ledning.

 

Nätverksträffar – fokus på normer

Vad?

Interaktiva träffar med syfte att ge deltagarna en fördjupad kunskap kring normer och hur dessa påverkar och påverkas av vår omgivning. Fokus på samtal, dela erfarenheter, praktiska övningar och aktivt deltagande.

Träff 1: Vad är normer? Här går vi igenom grunderna för normkritik, normmedvetenhet och normstorm.
Träff 2: Normspaning – Hur ser det ut i er verksamhet?
Träff 3: Hur vidgar vi normerna på förskolan?

Hur?

Tre träffar som hänger ihop, där pedagogerna deltar på alla tre tillfällen. Ni som förskola kan välja att bara köpa träff 1 eller alla tre träffarna. Mellan träffarna kan det förekomma kortare texter för inläsning, eller mindre uppgifter att reflektera över i vardagen. Varje träff är 2 timmar.

För hela kommunen/koncernen:

Det finns en vinst i att nätverksträffarna består av pedagoger från olika förskolor (till exempel 2 pedagoger från varje förskola). Deltagarna har då en möjlighet att dela med sig av erfarenheter, men även att lära sig av varandra. Samma pedagoger deltar på alla tre träffarna, då träffarna bygger på varandra. Max 30 deltagare.

För enskild förskola:

Ni kan genomföra nätverksträffarna med hela arbetslaget, eller 2–3 från varje avdelning.

Målgrupp

Pedagoger på förskolan.

Seminarium för vårdnadshavare

Friends ger seminarium som riktas till dig med barn i förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Som vårdnadshavare är du en viktig del av skolans trygghetsarbete. Även om just ditt barn är förskonat från att vara utsatt eller från att utsätta andra, så berörs ni båda av skolans miljö och sociala klimat. Du som förebild och din möjlighet att samverka med skolan och andra vårdnadshavare är utgångspunkter.

Vad?

Seminarium med fokus på förskolans och vårdnadshavares gemensamma roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar vikten av samverkan mellan hem och förskola samt ger kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Hur?

Seminariet varvar teori, övningar och lärande samtal i mindre grupper. Seminariet är 1,5 timme.

Målgrupp

Vårdnadshavare.