Anlita Friends

Koll på nuläget

En bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.

lärare sitter vid en dator

Kartläggning trygghet och trivsel

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet. Med vår kartläggningsprocess får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.
Kartläggningsresultatet och den gemensamma analysen ger en nulägesbeskrivning och bidrar till en djupare förståelse av er förskolas specifika situation, vilket hjälper er att välja insatser som utgår från behoven på just er förskola.

Vad?

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet. Den här enkäten ger er en nulägesbild av trygghetsarbetet och det sociala klimatet på er förskola, och är en bra grund för ert fortsatta arbete. Frågorna i enkäten handlar om trygghet och trivsel på förskolan, förekomsten av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt personalens upplevelse av trygghetsarbetet på er förskola.

Hur?

Enkäten fylls i av all personal på förskolan. Det är personalens upplevelse som ligger till grund för kartläggningsresultatet. Efter enkäten går vi igenom resultatet tillsammans med förskolans ledning och andra nyckelpersoner i trygghetsarbetet. Vi hjälps åt att identifiera behov och prioritera fokusområden utifrån kartläggningsresultatet. Enkäten är öppen i två veckor.

Enkät

Fylls i av all personal på förskolan.

Kartläggningsträff,  1 timme

Tillsammans med förskolans ledning identifierar vi fokusområden, behov och prioriteringar för att kunna lägga upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på förskolan.

Målgrupp

All personal på förskolan