Nolltolerans mot mobbning

Vi är den organisation som ger vuxna forskningsbaserade verktyg, för att förhindra mobbning bland barn och unga.

Förebyggande samarbeten

All forskning och erfarenhet visar att det bästa sättet att stoppa mobbning är att lägga mer resurser på förebyggande insatser än att vänta tills det krävs åtgärdande.

En annan viktig parameter är samverkan. Samarbeten med olika aktörer i samhället breddar engagemanget och leder till synergieffekter som gör att vi tillsammans kan skapa en tryggare värld för barnen.

Varje år träffar vi hundratals skolor, förskolor och föreningar i Sverige. Vi har en löpande dialog med elever, lärare, föräldrar och andra vuxna med barn i sin närhet. Vi håller utbildningar, diskuterar och utbyter erfarenheter. Vi testar och utvärderar olika arbetssätt, ger råd och handledning.

En Friendsutbildare håller en föreläsning

Forskningsbaserad verksamhet

Friends jobbar tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet.

Tillsammans med svenska universitet och i vårt internationella nätverk driver vi forskningsprojekt relaterade till mobbning och diskriminering. Utifrån nya kunskaper och insikter kan vi utveckla och uppdatera våra metoder, utbildningar och verktyg. Vi skapar även nätverk och mötesplatser där barn, föräldrar, lärare, forskare och praktiker samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas.

Därutöver bedriver Friends ett strukturerat opinionsarbete för att informera och påverka myndigheter, politiker, beslutsfattare och den breda allmänheten. Tillsammans kan vi stoppa mobbning!

Vår vision: en värld där inget barn utsätts för mobbning

Vi vill skapa ett samhälle utan mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen. Där självkänslan övervinner självhatet. Barnen behöver vårt stöd, och vi behöver ditt. Tillsammans kan vi stoppa mobbning!

Friends roll och arbetsmetoder

Friends utvecklar, tillämpar och sprider kunskap om mobbning, kränkningar och diskriminering såväl nationellt som internationellt. Det gör vi genom att arbeta inom fyra områden som tillsammans bidrar till målet att inte ett enda barn ska utsättas för mobbning.

ikon som symboliserar Friends forskningsarbete

Forskning

Vi bedriver forskning för att få nya insikter och relevanta underlag till våra utbildningar, metoder och processer.

Läs mer om vårt forskningsarbete
ikon som symboliserar Friends utbildningar

Utbildning

Vi utbildar och utbyter kunskap och erfarenheter med skolor, förskolor, föreningar, företag och föräldrar i hela Sverige.

Läs mer om utbildningar
ikon som symboliserar Friends rådgivning

Rådgivning

Vi ger stöd och råd till barn, ungdomar och vuxna som är utsatta för mobbning eller har någon i sin närhet som upplever utsatthet och otrygghet.

Läs mer om rådgivning
ikon som symboliserar Friends opinionsarbete

Opinion

Vi driver mobbningsfrågan, belyser problemen, tar debatten och kämpar för barns rättigheter.

Läs mer om opinion

Forskning

ikon som symboliserar Friends forskningsarbete

Friends samlar, utvecklar och sprider forskning och annan kunskap. Vi skapar nätverk och mötesplatser där forskare, praktiker och andra intresserade kan samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas.

Tillsammans med svenska universitet och i vårt internationella nätverk initierar och driver vi forskningsprojekt relaterade till mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, kränkningar på nätet och andra frågor. Utifrån nya rön, kunskaper och insikter kan vi utveckla och uppdatera våra metoder, utbildningar och verktyg.

Friends har ett tvärvetenskapligt synsätt. Vi menar att olika vetenskapliga discipliner tillsammans bidrar till ökad förståelse för hur mobbning uppstår, förebyggs och åtgärdas. En kombination av forskning och beprövad erfarenhet ser vi som den bästa vägen framåt för att nå vår nollvision.

För mer information om forskning, detaljerade beskrivningar och referenser samt grund i lagstiftning och läroplan, se Friends förankring i forskning och styrdokument (PDF)

Läs mer om Friends forskningsprojekt och nätverkssamarbeten

Utbildning

ikon som symboliserar Friends utbildningarVår roll är att ge vuxna i barns närhet kunskap, verktyg, struktur och mod att stoppa mobbning och främja allas lika värde. Barn tar intryck av vuxna. Vuxna är deras förebilder.

Den kunskap vi bygger upp och utvecklar via forskning och praktik används i Friends utbildnings- och rådgivningsarbete.

Vi håller utbildningar, workshops och har en löpande dialog med skolor, förskolor och föreningar i hela Sverige. Vi är på plats i barnens vardag och får därigenom en unik inblick i deras tankar, känslor, problem och relationer.

Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen och skolans läroplaner. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning, i kombination med all den samlade erfarenhet som Friends och de skolor vi arbetar med har.

Läs mer om våra utbildningar och hur du kan anlita Friends

Rådgivning

ikon som symboliserar Friends rådgivning

Friends rådgivning ger stöd för det systematiska trygghetsarbetet i skolor, förskolor och idrottsföreningar. Vi ger råd, stöd och vägledning till barn och ungdomar såväl som skolpersonal, vårdnadshavare, idrottsledare och andra vuxna runt barn som upplever otrygghet och utsatthet.

Hit kan du vända dig för stöd och råd

Opinion

ikon som symboliserar Friends opinionsarbete

Genom strukturerad, långsiktig opinionsbildning och politisk påverkan arbetar vi för att öka samhällets stöd och resurser till arbetet med att stoppa och förebygga mobbning.

Vi sprider kunskap via våra samarbeten, på konferenser och seminarier i Sverige och utomlands. Vi ger ut rapporter, skriver debattartiklar och strävar efter en ständig närvaro av vår fråga i media.

Friends står alltid på den utsattes sida. Det kommer vi fortsätta med så länge det finns barn som knappt törs gå till skolan, som har en klump i magen varje rast eller går omvägar för att slippa kränkningar och trakasserier.

Läs våra rapporter

Läs våra nyheter och pressmeddelanden