Lagstiftning & styrdokument

Lagstiftningen är entydig. Diskriminering, trakasserier och kränkningar får inte förekomma i skolan.

Skollagen kap. 3

Extra anpassningar för elever
Extra anpassningar för elever är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Det kan till exempel handla om ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven.

Något formellt beslut om extra anpassningar behöver inte göras och det finns inget krav på att det ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. I de årskurser där elever får skriftliga individuella utvecklingsplaner ska extra anpassningar skrivas in i dessa. Det är viktigt att eleven snabbt får det stöd som behövs samtidigt som skolan måste följa eleven noga och vid behov intensifiera och ytterligare anpassa insatserna efter elevens behov.

Särskilt stöd för elever
Särskilt stöd för elever, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Åtgärderna kan till exempel handla om att tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen och mer regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid, såsom en regelbunden kontakt med speciallärare. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Du kan läsa mer om detta i Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som du hittar via skolverkets hemsida.

Skollagen kap. 6

I skollagen kap. 6 står att inget barn eller elev får bli utsatt för kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker ett barn eller elevs värdighet och är det begrepp som används i lagen för kränkningar som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Väldigt viktigt i lagen är att bedömningen av kränkningen ska utgå från den utsattes upplevelse, känner en elev sig kränkt är hen kränkt och då har skolan en skyldighet att agera.

Kränkningar kan ta sig olika uttryck. Friends brukar lyfta upp tre olika former av kränkningar: fysiska, sociala och verbala. Dessa kränkningsuttryck skapas och sker på olika arenor och i sociala kontexter, till exempel i skolan, korridoren, klassrum, matsal, personalrum, skolgård, omklädningsrum, på Instagram, i Snapchat, Counterstrike eller League of Legends.

Det råder nolltolerans mot kränkande behandling både mellan elever och från skolpersonal till elever och i skollagen står att den är huvudmannen (ägaren) som ansvarar för att skolan arbetar både målinriktat och förebyggande mot kränkande behandling av elever. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och styrelsen om det är en fristående verksamhet. Det är Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet som granskar att förskola och skolan lever upp till skollagen.

Personal i skolan har anmälningsplikt. Det innebär en skyldighet att en anställd på skolan ska meddela rektorn på skolan så snart man får veta att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. Rektor ska i sin tur ska rapportera detta vidare till huvudmannen.

Skolan har också utredningsplikt. Den innebär att när rektor får kännedom om att en elev upplever sig utsatt så måste skolan ta reda på vad som hänt och varför det uppstått. Därefter ska skolan ta fram åtgärder så att kränkningarna upphör samt att arbeta för att kränkningarna inte uppkommer i framtiden.

Dessutom har skolan handlingsplikt. Den innebär att skolan är skyldiga att utifrån utredningen som gjorts, ta fram åtgärder som gör att kränkningarna upphör både på kort och lång sikt.

Varje år ska skolan ta fram en plan mot kränkande behandling, i vilken det ska framgå hur skolan arbetar med att förhindra och förebygga att elever blir utsatta för kränkande behandling.

Om en elev upplever sig utsatt för kränkningar också skolan inte lever upp till lagens krav om anmälnings-, handlings- eller utredningsplikt kan man gå vidare och anmäla ärendet till Skolinspektionen eller Barn- och Elevombudet. Då kommer någon av myndigheten att utreda ärendet och begära in dokumentation från skolan.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står att skolans huvudman ska göra allt för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller trakasserier. Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

Skolan är skyldig att arbeta målinriktat både förebyggande men också främjande för alla elevers lika rättigheter och möjligheter. En skolas arbete mot diskriminering och trakasserier ska synliggöras i skolans likabehandlingsplan.

Det är myndigheten diskrimineringsombudsmannen som granskar förskola och skola och ser till att de lever upp till att kravet på att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande mot trakasserier och diskriminering.

I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering eftersom det behöver finnas en uppenbar strukturell maktobalans mellan den som diskriminerar och den som blir diskriminerad. Detta kan till exempel ske genom skolans regler och rutiner som missgynnar vissa elever. Med andra ord kan elever inte diskriminera varandra.

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

Om skolan inte lever upp till lagens krav på främjande och förebyggande arbete kan du anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen.

Skolans läroplan

Det är inte bara i skollagen och diskrimineringslagen som tydligt lyfter skolans ansvar och skyldighet i att arbeta mot nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

I skolans läroplan för grundskola, förskoleklassen, fritidshemmet 2011 (Lgr 11) samt i läroplan för gymnasiet (Gy 2011) framgår det tydligt skolans uppdrag att främja förståelse för andra människor och individers förmåga till inlevelse. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling i skolan. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Ur Lgr 11, kap. 1)

I läroplanerna står det också att skolans uppdrag är också att stärka elever i att ta ställning mot kränkningar genom att arbeta för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa människor. (Lgr 11, kap. 2)

Myndigheter att vända sig till

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
Barnombudsmannen.se

Skolinspektionen
Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.
Skolinspektionen.se

Barn- och Elevombudet, BEO
Tillsammans med Skolinspektionen övervakar Barn- och Elevombudet, BEO, den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO utreder bara kränkande behandling som riktats mot barn/elever. Anmälningar om kränkningar som inträffat före den 1 april 2006 utreds inte.
BEO.skolinspektionen.se

Skolverket
Skolverket är en förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.
Skolverket.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO:s uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO riktar in sig på områden där man har identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar strategiskt och långsiktigt för att nå resultat inom dessa.
Do.se

Myndigheten för delaktighet (MFD)
Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.
MFD.se

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)
Specialpedagogiska myndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
SPSM.se

Annan lagstiftning

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen gäller även för skolan. Elever räknas som arbetstagare, skolledningen som arbetsgivare. Det betyder att elever, precis som vuxna i arbetslivet, har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De regler som gäller kränkande särbehandling finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 1993:17).

Brottsbalken
Mobbning innebär ofta brottsliga handlingar som kan leda till åtal enligt brottsbalken. Misshandel, vållande till kroppsskada, olaga hot, olaga tvång och ärekränkning är några av de brottsrubriceringar som kan komma ifråga när mobbning polisanmäls.

Läs mer

Diskrimineringslagen
www.do.se

Skollagen & Läroplanen
www.skolverket.se

Arbetsmiljölagen
www.arbetsmiljoverket.se

Brottsbalken
www.lagen.nu

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close