Skolans ansvar

Enligt Läroplanen, Skollagen och Diskrimineringslagen har skolan skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras på skolan.

Följande arbetsgång är en del av Friends policy för akuta situationer; Agera alltid. Vid ett samarbete med Friends får skolan tillgång till hela arbetsmaterialet som mer i detalj beskriver arbetsordning och ger verktyg vid kränkningar och mobbning.

När man får reda på att ett barn känner sig kränkt ska man:

  1. Markera och lämna ärendet vidare till ansvarig lärare.
  2. Ta reda på vad som har hänt.
  3. Kontakta föräldrar i ett tidigt skede.
  4. Anmäla kränkningen till annan myndighet om anmälningsplikten kräver det, t ex socialen eller polisen.
  5. Skapa konkreta åtgärder som skolpersonal, föräldrar och barn och unga enas om att genomföra.
  6. Dokumentera tydligt vad som hänt, vilka de inblandade är, åtgärder och resultat.
  7. Följa upp och utvärdera hur arbetet gått.
  8. Se över om det behövs fortsatta insatser. Vilka?

Om en anställd på skolan får reda på att elev känner sig kränkt eller mobbad har den anställde så kallad handlingsplikt. Handlingsplikten gäller alla anställda på skolan oavsett befattning, och innebär konkret att skolan måste utreda och förhindra att kränkningarna fortsätter så snart som möjligt.

Till att börja med är det viktigt att du som arbetar i skolan och som ser eller får reda på att någon kränks visar att du vet vad som hänt och att du inte accepterar det. Som anställd i skolan tar du därigenom ansvaret för att upprätthålla ett positivt sätt att vara mot andra. Kom också ihåg att ta ärendet vidare till ansvarig lärare och skolans trygghetsteam.

Skolan ska snabbt ta reda på vad det är som har hänt. Detta kan ske genom att man pratar med de inblandade – skolpersonal, föräldrar, barn och unga. Försök att så objektivt det går beskriva situationen; Vad har hänt? När hände det? Vilka är inblandade? Analysera också kränkningarna ur olika perspektiv och ta reda på vilka orsaker som kan ha lett till situationen. Tänk på att inte fastna i individerna utan att även se till miljön, sammanhanget, kringliggande strukturer eller begränsande normer som kan ha legat bakom kränkningarna.

Även föräldrar till de inblandade eleverna bör bli kontaktade tidigt när skolan fått reda på vad som hänt. Föräldrar är en resurs i arbetet mot kränkningar och mobbning, samarbete stoppar därför ofta kränkningarna snabbare.

Skolan ska också överväga att anmäla kränkningen till en annan myndighet. Vissa händelser är inte skolans ansvar att utreda och dessa ska anmälas. Det kan vara kränkningar där det finns en anmälningsplikt och som handlar om misstanke att ett brott begåtts eller att barn och unga far illa.

Utifrån vad har som hänt ska skolan bestämma vilka akuta och långsiktiga insatser som ska göras för att stoppa och förebygga fortsatta kränkningar. Kom ihåg att också inkludera barn och unga i arbetet. Viktigt är att vara så konkret som möjligt; Vilken insats fungerar bäst på den aktuella händelsen? Vem ska ansvara för insatsen? Vem ska praktiskt genomföra den? Skola, inblandade elever och föräldrar skapar tillsammans en plan för hur man ska arbeta för att stoppa kränkningarna och mobbningen.

Skolan måste dokumentera det arbete som gjorts, från när kränkningen först upptäcktes, hur skolan har agerat till hur läget är i idag. Tydlig dokumentation är viktig både om Skolinspektionen skulle bli inkopplad men också som stöd för minnet i det praktiska arbetet. Det är viktigt att dokumentera; telefonsamtal, möten, åtgärdsprogram, elevvårdskonferenser, resultat och nya åtgärder om de första inte gett önskat resultat samt uppföljande insatser.

Det är även viktigt att tillsammans utvärdera det arbete som har gjorts. Har vi nått det resultat vi ville? Stoppade vi kränkningarna? Hur mår alla de inblandade eleverna idag?

Skolan bör också avgöra om nya insatser behövs. Behöver skola och hem utveckla de gemensamma punkterna i likabehandlingsplanen som rör kränkningar och mobbning? Vilka kunskaper kan skola respektive hem ta med sig från det som varit och använda för ett än mer välfungerande arbete mot kränkningar? Finns det ett behov av att göra nya insatser? Skolan måste arbeta vidare tills dess att kränkningarna upphört och barnet kan känna sig tryggt på skolan.

Se hit!

Det är lag på att alla skolor ska ha planer både mot diskriminering och kränkande behandling (de kan slås ihop i ett dokument). Planerna ska vara konkreta, ha med både förebyggande och akuta åtgärder samt vara framtagna just för den specifika skolan – alltså inte ett allmänt dokument som ser likadant ut på alla skolor. Planerna kan med fördel tas fram i samarbete med föräldrar och barn.

Ta hjälp av:

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket.se) (Skolverket, 2012)

Lika rättigheter i förskolan & Lika rättigheter i skolan (DO, 2013)

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close