Skola

Friends utbildar skolpersonal för att ge dem verktyg att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar.

Där det finns grupper finns alltid risk att trakasserier, diskriminering eller andra kränkningar uppstår. Var fjärde ung har blivit utsatt för kränkningar från en annan elev det senaste året (Friendsrapporten 2017).

Det är viktigt att skolan agerar för att förebygga mobbning och kränkningar och arbetar för alla barns rätt till en trygg skola. Friends kan hjälpa din grund- eller gymnasieskola att utveckla ert likabehandlingsarbete där alla på skolan involveras. Under 2016 utbildade vi 11 000 vuxna och 27 000 barn genom sammanlagt 1300 utbildningar i hela Sverige.

Med forskning som grund

Vi arbetar med en ”hela skolan-ansats” vilket innebär att all skolpersonal och ledning, samt elever och föräldrar involveras. Vi samarbetar med flera universitet för att ständigt utvärdera och utveckla våra metoder. För oss är det viktigt att våra utbildningar har forskningen som grund.

Friends ger kunskap och verktyg så att de som arbetar med barn och unga blir bättre rustade att arbeta mot mobbning och kränkningar. Det handlar ofta om att öka kunskapen kring hur och varför mobbning uppstår, samt hur man förebygger den.

Kartläggning och analys

Alla utbildningar börjar med en kartläggning av klimatet i skolan. Detta görs för att varje situation är unik och alla skolor har olika behov och förutsättningar för att jobba mot mobbning. Utifrån kartläggningens resultat anpassas arbetet framåt.

 

Boka Friends

 

Om Friendsprogrammet

Ladda ner information om Friendsprogrammet som pdf

Friendsprogrammet

Analysera

Kartläggningsenkät
Webbaserade nivåanpassade enkäter som fylls i av samtliga elever och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet.  

Elevträff (åk 3-6, åk 7-9, gymnasiet) 2h 
Elevträffen vänder sig till elevrepresentanter på skolan. Under en gemensam workshop fördjupar vi oss i svaren från kartläggningen. Tillsammans med eleverna analyserar vi orsakerna till resultaten samt utvecklar förslag på åtgärder för skolan (max 15 elever/grupp).

Skolledarträff 2-2,5h 
Vi går igenom skolans kartläggningsresultat tillsammans med skolledning och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan utifrån kartläggningen och elevträffen.  

Förebygg

Personalutbildning 3h
Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar med att ta fram konkreta åtgärder utifrån skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser. 

Tema år 1: Gemensamt förhållningssätt. En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov.

Tema år 2: Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur.

Tema år 3: En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling.

Främja

Mentorsutbildning – metoder för undervisande personal (åk F-6, åk 7-9, gymnasiet) 3h
Mentorsutbildningen vänder sig till mentorer/undervisande personal. Utbildningen innehåller praktiska övningar från Friends Temabok som sedan kan göras med eleverna inom ramen för ett övergripande trygghetsarbete. Utbildningen bygger på att prova och diskutera olika sätt att arbeta med värdegrundsfrågor i klassrummet (max 30 deltagare/grupp).

Tema år 1: Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper.

Tema år 2: Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer.

Tema år 3: Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola.

Trygghetsteamsträff 1h
Överlämning till nyckelpersoner/trygghetsteam. Här har ni möjlighet att diskutera utifrån tre områden: 1) arbetet med elevrepresentanter, 2) det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, 3) er likabehandlingsplan.

Arbetsmaterial

Temaböcker, arbetsmaterial för arbetslagsträffar
De nivåanpassade temaböckerna är Friends metodmaterial för arbete i klasserna. Arbetslagsträffarna är färdigplanerade diskussionsunderlag för att använda i arbetslagen.

Om Schysst på nätet

Ladda ner information om Friends utbildning ”Schysst på nätet” som pdf

Lilla Schysst på nätet-paketet

Personalutbildning 2h
Personalutbildningens första del handlar om kunskap och perspektiv. Vi pratar om lagstiftning och nätsyn, funderar över vårt egna förhållningssätt till nätet och tittar på vilka åtgärder mot nätkränkningar som forskningen pekar ut som effektiva. Utbildningens senare del består av diskussion om hur skolans förebyggande och främjande arbete kan utvecklas. Om skolan valt att genomföra kartläggningsenkäten om nätet utgår diskussionsdelen från resultaten. Om ingen kartläggning genomförts utgår diskussionen istället från fallbeskrivningar av svårhanterade nätkränkningar.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Vårdnadshavarutbildningen har i stora drag samma innehåll som personalutbildningen, men perspektivet är vårdnadshavarens och inte skolpersonalens. I den avslutande diskussionsdelen fokuserar vi på dialog och samverkan mellan de tre grupperna elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Stora Schysst på nätet-paketet

Kartläggningsenkät (webbaserad)
Samtliga elever från årskurs tre och uppåt får svara på en webbaserad kartläggningsenkät om nätet, som vi rekommenderar att ni avsätter minst 15 minuter för att fylla i.  Här ställer vi bl.a. frågor om elevernas nätvanor, förekomst av kränkningar och sexuella trakasserier, strategier för att hantera kränkningar samt stöd från vuxna och andra barn/unga. Enkäterna är åldersanpassade och finns i tre versioner: 3-6, 6-9 och gymnasiet.

Elevträff (1,5 h)
Under elevträffen träffar Friends representant en grupp elever på skolan. Det kan vara elevråd eller annan befintlig gruppering, men det kan också vara elever som väljs ut speciellt för tillfället. Syftet med träffen är att utifrån kartläggningsresultaten diskutera elevernas syn på nuläget, och lyssna på deras förslag på strategier för att skapa en tryggare nätmiljö. Friends representant sammanfattar sedan det som framkommit under träffen under den följande skolledarträffen.

Skolledarträff (1,5 h)
Under skolledarträffen – där även skolhälsoteam eller andra kan medverka, om rektor så önskar – går Friends representant igenom kartläggningsresultaten. Tillsammans analyserar vi vilka faktorer som ligger bakom kartläggningsresultatet, och diskuterar på en övergripande nivå vilka insatser skolan vill prioritera för att skapa en tryggare nättillvaro för eleverna.

Personalutbildning 2h
Personalutbildningens första del handlar om kunskap och perspektiv. Vi pratar om lagstiftning och nätsyn, funderar över vårt egna förhållningssätt till nätet och tittar på vilka åtgärder mot nätkränkningar som forskningen pekar ut som effektiva. Utbildningens senare del består av diskussion om hur skolans förebyggande och främjande arbete kan utvecklas. Om skolan valt att genomföra kartläggningsenkäten om nätet utgår diskussionsdelen från resultaten. Om ingen kartläggning genomförts utgår diskussionen istället från fallbeskrivningar av svårhanterade nätkränkningar.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Vårdnadshavarutbildningen har i stora drag samma innehåll som personalutbildningen, men perspektivet är vårdnadshavarens och inte skolpersonalens. I den avslutande diskussionsdelen fokuserar vi på dialog och samverkan mellan de tre grupperna elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Prisuppgifter skolan & nätet

Ladda ner prislistan för skolor som pdf

Friendsprogrammet
F-6, 6-9 el gymn från 35 000 kr
F-9 från 47 000 kr

En kostnad på 50 kr/elev tillkommer

Analysera
Analysera F-6/6-9/gymn
1 – 100 elever, 15 000kr
101 – 400 elever, 22 000 kr
401 →, 30 000 kr

Analysera F-9
1 – 100 elever, 20 000kr
101 – 400 elever, 27 000 kr
401 →, 35 000 kr

Schysst på nätet
Lilla paketet: 20 000 kr
Stora paketet: 35 000 kr

Alla nätutbildningar kan även köpas separat:
Kartläggning ink. elev- och skolledarträff: 18 000 kr
Personalutbildning: 12 000 kr
Föräldrautbildning: 9 000 kr
Komboutbildning: 10 000 kr

Om våra priser
Priserna gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.

Regler vid avbokning
Vid avbokning senare än 60 dagar innan bokad utbildningsdag debiteras kunden för motsvarande 50% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad utbildning debiteras kunden för motsvarande 75% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden. Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan den första inbokade utbildningsdagen sker avbokningen utan kostnad.

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller händelser utom vår kontroll.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close