Lagen

Du har rätt att:

 • behandlas lika bra som alla andra elever
 • bli tagen på allvar
 • vara med och påverka hur du har det i skolan
 • bli respekterad för den du är

Din skola är skyldig att:

1. försöka förhindra att elever utsätts för kränkningar.

2. veta vad man ska göra när en elev känner sig kränkt. Skolan ska också ha bestämt vem som ska hjälpa eleven – rektorn? kuratorn? en lärare?

3. informera eleverna, så att de vet vem de kan prata med om de blir orättvist eller illa behandlade.

Så här är det:

* Rektorn, lärarna, personalen i matsalen, vaktmästaren och alla andra vuxna måste hjälpa en elev som känner sig utsatt.

* De vuxna får inte kränka eller diskriminera eleverna.

* Skolan ska också se till att läroböcker, undervisning och regler inte diskriminerar eller kränker eleverna.

Lagstiftning för skolan

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns två lagar som ska skydda dig från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (kapitel 6) och Diskrimineringslagen. Det är Barn- och elevombudet som kontrollerar att reglerna om kränkande behandling i skollagen följs och och Diskrimineringsombudsmannen som kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Läs mer genom att klicka på länkarna till höger!

Delar av texten är hämtade från Barn- och Elevombudets broschyr ”Re-agera mot kränkningar i skolan”.

Skollagen

Enligt kapitel 6 i skollagen så ska den som äger skolan eller förskolan se till att:

 • målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever
 • göra allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling
 • varje år göra en plan mot kränkande behandling som både innehåller sånt som förebygger och förhindrar kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen.
 • de lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen.

I skollagens kapitel 6 finns också ett förbud för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev – till exempel säga taskiga saker. Lärarna har också en skyldighet att skapa en trygg miljö i skolan.

Texten är hämtad från www.skolinspektionen.se/BEO 

Barn- och elevombudet (BEO)

Barn- och elevombudet (BEO) har som uppgift att se till att skolorna följer kapitel 6 i skollagen. BEO utreder anmälningar och ger råd till elever, föräldrar och skolor. De kan också föra barn och elevers talan om de varit utsatta för kränkningar i skolan, och skolan inte gjort sitt bästa för att förhindra kränkningarna. Den som äger skolan kan i yttersta fall bli skyldig att betala skadestånd till den som utsatts.

Läs mer om BEO

Diskrimeringslagen

Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan eller förskolan se till att:

 • arbeta målinriktat för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.
 • göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier eller diskriminering.
 • varje år upprätta en likabehandlingsplan som bland annat innehåller en kartläggning av nuläget och en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier.

Texten är delvis hämtad från www.skolinspektionen.se/BEO/ 

Diskrimineringsombudsmannen (DO)Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. I skolan arbetar de för att motverka diskriminering genom att bland annat granska skolans likabehandlingsplaner. De kan också föra barns och elevers talan om de varit utsatta för diskriminering i skolan, och skolan inte gjort sitt bästa för att förhindra detta. Den som äger skolan kan i yttersta fall bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som utsatts.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close