Vad kan jag som anställd på en förskola göra om jag märker eller får reda på att ett barn blir utsatt för kränkningar eller mobbning?

I förskolan råder det förbud mot alla former av kränkningar, mobbning och diskriminering. Det räcker att det skett en gång för att förskolan ska ha en skyldighet att agera. 

20 april 2021

 

Det kan vara svårt att veta om det är en kränkning eller inte, speciellt bland barnen på förskolan. Många barn kan inte verbalt uttrycka om de känner sig kränkta eller inte. Därför behöver all personal vara uppmärksamma och ha en pågående dialog kring detta.

Skollagens sjätte kapitel säger att en förskola bland annat har utrednings- och handlingsplikt när ett barn anser sig ha blivit kränkt. Det innebär att förskolan skyndsamt måste agera, utreda och vidta åtgärder för att kränkningar eller mobbning ska upphöra. Dessa skyldigheter gäller när det finns en koppling till förskolans verksamhet.

Om utredningsplikt

  • Varje vuxen som är anställd vid förskolan har en skyldighet att meddela sin rektor om att ett barn är utsatt eller att det finns en misstanke om att ett barn är utsatt i förskolan.
  • Rektorn ska meddela sin huvudman, sedan ska en utredning göras. Observera att utredningskravet gäller även om barnet eller vårdnadshavaren inte vill att händelserna ska utredas.
  • I Skollagen står det att det ska ske skyndsamt. Förskolan kan alltså inte vänta några dagar eller veckor på grund av exempelvis tidsbrist.
  • Utredningen ska dokumenteras.

Om handlingsplikt

Varje förskola har ett ansvar att vidta åtgärder som gör att kränkningar och mobbning mot ett barn upphör. Alla som arbetar på en förskola har handlingsplikt. Det innebär att de ska se till att kränkningar och mobbing upphör omedelbart. Det räcker att det har skett vid ett enstaka tillfälle för att personal ska agera.

Om dokumentation

Det utredande arbetet behöver dokumenteras för att kunna utgöra underlag för planering av åtgärder. Dokumentationen bör innehålla svar på följande frågor: vad har hänt, vilka är inblandade, hur har dessa agerat och hur har förskolan agerat?

Vidare ska förskolan dokumentera vilka åtgärder som ska vidtas, det ska finnas en plan för uppföljning, effekter av åtgärderna, samt eventuella ytterligare åtgärder. Det kan med fördel framgå vad som ska göras, när det ska genomföras och av vem, samt hur uppföljning av åtgärderna ska genomföras.

Tillbaka till frågor och svar