Vad kan jag göra för att minska kränkningar och mobbning?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och mobbning. I skollagen, kap 6, framgår att förskole- och skolpersonal alltid ska meddela rektor vid kännedom om kränkning samt agera skyndsamt när hen får kännedom om att kränkningar pågår.

20 april 2021

Fokus då är att i första hand stoppa de pågående kränkningarna, att utreda vad som hänt och sedan vidta åtgärder som stärker och skyddar alla inblandade barn, både den som har blivit utsatt och den som har utsatt.

När vuxna inte agerar eller reagerar sänder det signaler till alla barn att händelsen inte är så viktig eller allvarlig. Detta kan bidra till att kränkningar normaliseras både för den utsatte och den som utsätter. Det riskerar att leda till en kultur där kränkningar normaliseras och blir en del av vardagen. Därför behöver vi alltid agera på kränkningar. Ta gärna del av vår webbkurs Agera Alltid där vi går igenom steg för steg hur skolan bör agera när kränkningar sker.

Men för att antalet utsatta elever ska minska måste vi också arbeta främjande och förebyggande.

I vår webbkurs Organisera en trygg skola kan du stärka din kunskap om vad ett främjande och förebyggande trygghetsarbete innebär.

 

Frågor och svar för skolpersonal

Frågor och svar för förskolepersonal