Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

20 april 2021

Exempel på trakasserier

  • Någon säger ”Hora” till en tjej (kön)
  • Någon säger ”Bisexuella är veliga och borde bara bestämma sig” (sexuell läggning)
  • Någon rsäger ”Ditt cp-barn” (funktionsnedsättning)

Kränkningsbegreppet återfinns i skollagen och innebär att någons värdighet kränks utan att kränkningen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan exempelvis vara: fritidsintressen, kroppsform, musikstil, kläder med mera.

 

Frågor och svar för vårdnadshavare

Frågor och svar för barn- och unga

Frågor och svar för skolpersonal

Frågor och svar för förskolepersonal

Frågor och svar för idrottsledare