Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

14 juli 2021

Exempel på trakasserier

  • Någon säger ”Hora” till en tjej (kön)
  • Någon säger ”Bisexuella är veliga och borde bara bestämma sig” (sexuell läggning)
  • Någon säger ”Ditt cp-barn” (funktionsnedsättning)

En kränkning är när någons värdighet kränks utan att kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan exempelvis gälla fritidsintressen, kroppsform, musikstil, kläder med mera. Den utsatte har tolkningsföreträde och avgör själv vad den upplever är kränkande.

Tillbaka till frågor och svar för idrottsledare