Vad är diskriminering?

Diskriminering är när ett barn blir sämre behandlat eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

20 april 2021

Barn kan inte diskriminera varandra, då är det trakasserier. Men när ett barn blir sämre behandlat än andra barn, av en vuxen i förskolan, skolan eller idrottsföreningen, och det har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder är det diskriminering.

Exempel:

 • En elevs modersmål påverkar betyget i ämnet svenska negativt (etnicitet)
 • Vissa lektioner är i lokaler dit du enbart kan ta dig via en trappa (funktionsnedsättning)
 • Bara elever i 9:an på högstadiet får vara med i elevrådet (ålder)
 • En lärare hånar en elev för att hen bär hijab (religion)

I Sverige finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Sexuella läggning
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Ålder

Diskrimineringsgrunderna finns för att skydda människor/grupper som blir eller blivit mer utsatta.

Vem som helst kan bli utsatt för kränkningar eller trakasserier. Olika studier visar dock att vissa grupper är mer utsatta än andra. Dessa grupper är barn som invandrat, HBTQ-elever och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Frågor och svar för vårdnadshavare

Frågor och svar för skolpersonal

Frågor och svar för förskolepersonal