För skolpersonal

Alla skolor har olika behov och förutsättningar för att jobba mot mobbning. Det finns inte en universalmetod som fungerar överallt och därför är det första steget för ett framgångsrikt trygghetsarbete att undersöka den egna skolans förutsättningar och behov genom kartläggningar.

För råd och stöd

Vill du komma i kontakt med Friends rådgivning för att bolla skolans trygghetsarbete går det bra att kontakta radgivning@friends.se.

Utgå från skolans situation

Kartläggning är grunden för allt trygghetsarbete och arbetet bör alltid utgå ifrån personal och elevers upplevelse av skolan. Kartläggning kan göras på flera sätt, tex enkäter där elever och personal svarar på frågor, samtal, observationer eller analyser av dokument. Det är också viktigt att kartlägga kompetensen i personalgruppen. Syftet med kartläggningar är att identifiera behov och förutsättningar för trygghetsarbetet. Utan en förståelse för situationen i den egna skolan är det omöjligt att veta vilka åtgärder som behövs.

Inkludera alla

Alla vuxna i skolan ska förmedla och stå upp för skolans värdegrund både på och utanför lektionstid. Det är viktigt att arbetet inte blir något som enbart förläggs på temadagar, mentorstid eller vissa lektioner utan det ska vara närvarande i det dagliga arbetet. Värdegrunden ska införlivas i det systematiska kvalitetsarbetet med tydliga analyser, mål, planering och uppföljning.

Eleverna är experter

En förutsättning för att lyckas skapa en trygg skola är att eleverna inkluderas i skolans trygghetsarbete. Utgångspunkten är att eleverna ska vara med i både problemformulering, åtgärder och utvärdering av skolans arbete. På så sätt blir insatserna bättre förankrade i skolan samt mer relevanta och effektivare eftersom det är elevernas vardag som är grunden. Det är barn och unga som är experter på sin egen skola.

Skapa en samsyn

All personal ska veta var gränsen för en kränkning går och hur man ska agera om den uppstår. Dessa frågor bör ständigt aktualiseras och även inkludera föräldrar. Både för elever och personal är det viktigt att det finns en samsyn på när värdegrunden bryts och vad som sker. Ett sätt att inkludera föräldrar är t.ex. att diskutera kränkande ord på föräldramöten och skapa gemensamma riktlinjer för hur man samtalar om dessa hemma och i skolan.

Tydlig struktur

Det ska finnas en långsiktighet i arbetet och det ska bedrivas inom en tydlig organisation. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, var i organisationen olika kompetens finns samt väl förankrade rutiner för hur arbetet ska bedrivas. En röd tråd hos de skolor som har lite mobbning är att det finns en engagerad rektor som erkänner att det finns utmaningar och driver arbetet framåt.

Akuta insatser

  • Markera och lämna ärendet vidare till ansvarig lärare.
  • Ta reda på vad som har hänt.
  • Kontakta föräldrar i ett tidigt skede.
  • Anmäla kränkningen till annan myndighet om anmälningsplikten kräver det, t ex socialen eller polisen.
  • Skapa konkreta åtgärder som skolpersonal, föräldrar och barn och unga enas om att genomföra.
  • Dokumentera tydligt vad som hänt, vilka de inblandade är, åtgärder och resultat.
  • Följa upp och utvärdera hur arbetet gått.
  • Se över om det behövs fortsatta insatser.

 

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close