Skola

Kollegialt lärande

En modell för att lärare med stöd av varandra ska få ökad kunskap och utveckla trygghetsarbetet på skolan.

möte mellan två personer som båda sitter med datorer

Ni får både enskilt och kollektivt reflektera kring undervisningen och det som sker i klassrummet, testa nya metoder och sedan följa upp och utvärdera hur det gick.

Syftet är att skapa forum för kritisk reflektion samt öka stabiliteten och samsynen i trygghetsarbetet på skolan.

Normkritik och etnicitet

Vad?

Här får ni kunskap kring vad ett normkritiskt och normkreativt perspektiv kan innebära i undervisningen, med specifikt fokus på diskrimineringsgrunden etnicitet. Ni får ta del av olika perspektiv på rasism, samt prova att ta upp dessa frågor med era elever i undervisningen. Vilka normer finns på er skola och hur kan ni börja utmana normerna i klassrummet? Hur kan ni använda mikrohandlingar för att arbeta normkreativt i klassrummet och bredda normerna?

Hur?

Upplägget består av fyra olika delar med olika teman, och varje del består i sin tur av följande fyra moment:

  • Individuell förberedelse
  • Kollegialt arbete
  • Aktivitet
  • Gemensam uppföljning

Ni utser handledare för det kollegiala lärandet på er skola och Friends sakkunniga stödjer er genom en uppstartsträff och uppföljningsträff.

Därutöver använder ni Friends digitala guide som vägleder er igenom upplägget och innehåller all information ni behöver, inklusive kunskapsinhämtning för individuell förberedelse, förslag på aktiviteter att göra med eleverna samt frågor att diskutera i kollegiet. Kan genomföras på 8 eller 16 veckor.

Målgrupp

Lärare och fritidspedagoger.