Skola

Frågor och svar om mobbning i skolan

Hur kan Friends stötta vår skola?

Friends ger er kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa en trygg skola för varje barn.

april 20, 2021

När bör förskolan, skolan och idrottsföreningar göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Vad kan jag göra för att minska kränkningar och mobbning?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och mobbning. I skollagen, kap 6, framgår att förskole- och skolpersonal alltid ska meddela rektor vid kännedom om kränknin...

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när ett barn blir sämre behandlat eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskri...