Arbetssätt

Friends arbetssätt utgår från att det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning.

Vi arbetar med en ”hela skolan-ansats” vilket innebär att all skolpersonal och ledning, samt elever och föräldrar involveras. Vi samarbetar med flera universitet för att ständigt utvärdera och utveckla våra metoder. För oss är det viktigt att våra utbildningar har forskningen som grund.

Friends ger kunskap och verktyg så att de som arbetar med barn och unga blir bättre rustade att arbeta mot mobbning och kränkningar. Det handlar ofta om att öka kunskapen kring hur och varför mobbning uppstår, samt hur man förebygger den. Normkritik och genustänk genomsyrar alla våra utbildningar.

  • Arbetet utgår ifrån skolans unika situation
  • Arbetet genomsyrar hela skolans verksamhet
  • Personal (och föräldrar) har ett gemensamt förhållningssätt
  • Arbetet bedrivs strukturerat, långsiktigt och inom en tydlig organisation
  • Arbetet präglas av personals, föräldrars och elevers inflytande och påverkan

Friends har flera olika utbildningar vi erbjuder skolor, förskolor och idrottsföreningar. Alla utbildningar är förankrade inom aktuell forskning och långsiktiga samarbeten börjar alltid med en kartläggning av klimatet i skolan/idrottsföreningen. Detta för att varje situation är unik och alla skolor/föreningar har olika behov och förutsättningar för att jobba mot mobbning.

Elevdelaktighet
Forskningen om att eleverna bör vara delaktiga i arbetet mot kränkningar är omfattande. Först och främst handlar det om att det är eleverna själva som bör vara utgångspunkten i arbetet mot mobbning. Det innebär att eleverna ska vara involverade i både kartläggning, problemformulering, åtgärder samt uppföljning. På Friends vet vi att många skolor låter eleverna vara med och ta fram förslag på hur skolan kan bli bättre, men samtidigt upplever elever själva att de vuxna redan bestämt vad som är problem samt sällan återkopplar på elevernas förslag. Elever behöver alltså involveras genom hela processen i både det förebyggande och främjande arbetet samt ges möjlighet att utveckla förmågor för att ta avstånd från kränkningar samt hjälpa varandra.

Kartläggning
Alla långsiktiga samarbeten inleds alltid med en kartläggning av situationen i skolan eller idrottsföreningen. Detta för att varje miljö är unik och förutsättningarna för att jobba mot mobbning olika. Att kartlägga situationen är en av de viktigaste insatserna mot mobbning och att förebyggande arbete ska utgå från en kartläggning är fastställt både av skollagen och diskrimineringslagen. En framgångsrik kartläggning kombinerar olika metoder, som enkäter, intervjuer och observation och låter i första hand barn och unga själva synliggöra, definiera och ge förslag på lösningar till skolans utmaningar. Kartläggningen ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med förebyggande av mobbning och kränkningar i skolan. Återkommande kartläggningar fungerar också som kontinuerliga utvärderingar av de insatser som gjorts, vilket är en viktig del i verksamhetens systematiska arbete.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close