När bör förskolan, skolan och idrottsföreningar göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

20 april 2021

Anställda inom förskola och skola är enligt lag skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa (14 kap socialtjänstlagen).

Du som är aktiv inom en ideell verksamhet, exempelvis som tränare i en idrottsförening, bör också göra en orosanmälan till socialtjänsten om det finns misstanke eller oro för ett barns välmående eller välbefinnande. Detta är dock inget lagkrav. Detsamma gäller oss som jobbar på Friends, då vi kommer i kontakt med barn och unga och det föreligger misstanke eller oro för ett barns välbefinnande.

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.

Har du fler frågor, kontakta Friends råd och stöd här

 

Frågor och svar för vårdnadshavare

Frågor och svar för skolpersonal

Frågor och svar för förskolepersonal

Frågor och svar för idrottsledare