Kunskap och stöd för företag

Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Friends svarar

Exempel på trakasserier:

  • Någon säger ”Lilla gumman” till en tjej (kön)
  • Någon säger ”Bisexuella är veliga och borde bara bestämma sig” (sexuell läggning)
  • Någon säger ”Är du utvecklingsstörd eller?” (funktionsnedsättning)

Kränkningar är handlingar utan samband med någon av diskrimineringsgrunderna, som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att de utsatta hamnar utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkningarna kan exempelvis handla om fritidsintressen, kroppsform, musikstil, kläder med mera.

.