Stöd för företag

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en individ blir sämre behandlad eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

Friends svarar

Medarbetare kan inte diskriminera varandra, då är det trakasserier. När en arbetsgivare medvetet eller omedvetet behandlar en medarbetare sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, är det diskriminering. Varje arbetsgivare ska arbeta löpande med aktiva åtgärder i syfte att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. De områden som ska undersökas, riskbedömas, åtgärdas och utvärderas är:

 • Arbetsförhållanden
 • Löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Föräldraskap och arbete

Läs mer om arbetsgivarens ansvar på do.se

Exempel:

 • Ditt modersmål eller ditt efternamn blir är en anledning till att du inte fick komma på arbetsintervju (etnicitet)
 • Vissa möten är i lokaler dit du enbart kan ta dig via en trappa (funktionsnedsättning)
 • När du inte blir kallad till arbetsintervjuen för att du anses vara för gammal för tjänsten (ålder)
 • Vilorummet på kontoret får inte användas för bön (religion)
 • En arbetsgivare försvårar medvetet arbetssituationen för en kvinnlig arbetstagare därför att kvinnan är gravid (kön)

I Sverige finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Sexuella läggning
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Ålder

Diskrimineringsgrunderna finns för att skydda människor/grupper som blir eller blivit mer utsatta.

.