Kunskap och stöd

Ofrivillig ensamhet

Vi har nog alla känt oss ensamma eller utanför någon gång. Oftast går den känslan över ganska snabbt, men för många barn så är den här ensamheten ett ständigt tillstånd och en del av deras vardag. Här har vi samlat råd till dig som vårdnadshavare och information om förskolans och skolans ansvar.

Tips till dig som vårdnadshavare om hur du kan prata med ditt barn om ensamhet

  • Prata med barnet om hur hen har det i förskolan eller skolan. Ställ frågor som: Känner du dig ensam? Är du orolig för att vara ensam? Vad brukar du göra för rastaktiviteter?
  • Prata med ditt barn om skillnaden mellan självvald ensamhet och ofrivillig ensamhet. Det är okej att vilja vara ensam.
  • Tänk på att inte överföra din oro på ditt barn. Det kan ge signaler om att det förväntas av barnet att ha många vänner, och medföra stress om barnet inte uppfyller de förväntningarna.

Jag är där men jag är inte med.


Nästan var fjärde elev i årskurs 3–9 känner sig ensam i skolan

Ensamma elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden. Detta är resultat som vi måste ta på allra största allvar.

Här delar några från Friends barn- och ungdomsråd med sig av erfarenheter av ofrivillig ensamhet under sin skoltid.

Om du får reda på att ditt barn upplever ofrivillig ensamhet

  • Du kan finnas där för ditt barn genom att ställa frågor som; hur länge har det varit så här? Hur känns det då? Vad gör du då? Finns det andra sätt en kan göra på? Hur skulle du önska att det var? Genom att lyssna och utforska tillsammans behöver inte ensamheten bli lika drabbande.
  • Om du som vårdnadshavare känner oro eller om det finns tendenser till att ditt barn visar oro, stress eller otrygghet i förskola eller skola, vänd dig då till ditt barns pedagoger eller klasslärare. Det är viktigt att förskola och skola och hemmet kan samverka för att stärka ett positivt klimat i barngrupp eller klass. Detta är ett sätt att motverka den ofrivilliga ensamhet som många barn upplever i förskola och skola.

Förskolans och skolans ansvar

Att inte känna sig inkluderad, att inte vara självklar i en grupp eller i en klass eller att inte bli sedd eller efterfrågad är exkluderande och kan leda till utsatthet. Förskola och skola ska varje dag arbeta för att stärka positiva värden, skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter. Det står tydligt i såväl läroplaner som i lagstiftning (skollag och diskrimineringslag).

Lär dig mer om ofrivillig ensamhet

Friendsrapporten 2019 hade ofrivillig ensamhet som tema. Rapporten visade bland annat att många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden och var femte i årskurs 6-9 känner inte att de har någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade.

Läs rapporten

Friends medverkar i UR Samtiden om ofrivillig ensamhet. Kattis Ahlström leder ett samtal om ofrivillig ensamhet med Livia Ortiz, psykolog, Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsledare Omvårdsinstitutet och Patrick Konde, sakkunnig från Friends. Inspelningen gjordes 2020 arrangerat av Studieförbundet Bilda.

Se programmet