Kunskap och stöd

Om ditt barn är utsatt

Att få veta att ens barn är utsatt kan sätta igång många känslor, tankar och frågor. Här hittar du råd om hur du kan stötta ditt barn och information om vad förskolan och skolan har för ansvar.

Tips till dig som vårdnadshavare om ditt barn är utsatt

  • Lyssna på ditt barn när hen berättar om sina upplevelser, erfarenheter och mående.
  • Tala om för ditt barn att hen är modig som berättar om utsattheten och att hen inte har gjort något fel och att ingen har rätt att behandla någon på det sätt som ditt barn blir behandlad.
  • Kontakta förskola/skola eller idrottsförening. Prata med ansvarig pedagog, klasslärare/mentor eller barnets tränare.
  • Om ditt barns utsatthet inte upphör, kontakta rektorn. Om du inte tycker skolan gör tillräckligt kontakta kommun eller annan huvudman, och i nästa steg Skolinspektionen/Barn- och Elevombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).
  • Kom ihåg att kontinuerligt prata med ditt barn, fråga om situationen har blivit bättre och berätta om vad ni har kommit fram till och vad som kommer att ske härnäst.

Zeina Mourtada & Friends: Vad gör du om ditt barn utsätts för mobbning?

Kille på väg till skolan med ryggsäck. han har luvtröja som döljer hans ansikte.

Att stötta ett barn som är utsatt

För barn som på olika sätt har erfarenheter av mobbning så kan det vara svårt att berätta om sina upplevelser och erfarenheter för sina närmaste (ofta vårdnadshavare och andra närstående). Det handlar inte om att en är en dålig vårdnadshavare eller att ens barn inte litar på en. Utan för många barn är det ett sätt att skydda närstående från att bli ledsna, besvikna och oroliga.

Det kan också vara så att du som vårdnadshavare är den trygga vuxna som får ta emot barnets stress, oro och ångest som kan skapas av att befinna sig i utsatthet. För att kunna vara en trygg och lugn vuxen kan även du som vårdnadshavare behöva stöd om ditt barn är utsatt. Se till att du har människor runt omkring dig som du kan prata med eller ta hjälp professionellt exempelvis kurator eller psykolog. Du kan också kontakta Friends råd och stöd.

Skolans och förskolans ansvar när ett barn är utsatt

I såväl förskola som skola råder förbud mot alla former av kränkningar och mobbning och diskriminering. Det räcker att det skett en gång för att förskolan/skolan ska ha skyldighet att agera.

Skollagens sjätte kapitel säger att en förskola/skola bland annat har utrednings- och handlingsplikt när ett barn eller en elev anser sig ha blivit kränkt. Det innebär att förskola/skola skyndsamt måste agera, utreda och vidta åtgärder för att kränkningar eller mobbning ska upphöra. Dessa skyldigheter gäller när det finns en koppling till förskolans eller skolans verksamhet. Om en elev på skolan kränker en annan elev på nätet efter skoltid, och det påverkar elevens trygghet i skolan, så har skolan samma ansvar som vid en kränkning som äger rum på skolan.

  • Varje vuxen som är anställd vid skolan har en skyldighet att meddela sin rektor om att en elev är utsatt eller att det finns en misstanke om att en elev är utsatt i skolan.
  • Rektorn ska meddela sin huvudman, sedan ska en utredning göras. Observera att utredningskravet gäller även om barnet eller vårdnadshavaren inte vill att händelserna ska utredas.
  • I Skollagen står det att det ska ske skyndsamt. Förskola/skola kan alltså inte vänta några dagar eller veckor på grund av exempelvis tidsbrist.
  • Utredningen ska dokumenteras.

Varje förskola eller skola har ett ansvar att vidta åtgärder som gör att kränkningar och mobbning mot ett barn eller en elev upphör.

Alla som arbetar på en förskola eller skola har handlingsplikt. Vilket innebär att de ska se till att kränkningar och mobbing upphör omedelbart. Det räcker med att det skett vid ett enstaka tillfälle för att personal ska agera.

Förskolan och skolan ska dokumentera

Det utredande arbetet behöver dokumenteras för att kunna ligga som underlag för planering av åtgärder. Dokumentationen bör innehålla svar på följande frågor: vad har hänt, vilka är inblandade, hur har dessa agerat, hur har skolan agerat?

Vidare ska förskola och skola dokumentera vilka åtgärder som ska vidtas, det ska finnas plan för uppföljning, effekter av åtgärderna och eventuella ytterligare åtgärder. Det kan med fördel framgå vad som ska göras, när det ska genomföras och av vem samt hur uppföljning av åtgärderna ska genomföras.

Om mobbningen fortsätter trots att skolan har satt in olika typer av åtgärder

Nästa steg är att ta kontakt med Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Där kan du göra en anmälan och BEO kommer då att granska skolans åtgärdande arbete.

Idrottsföreningars ansvar när ett barn är utsatt

Även om en idrottsförening inte har samma lagliga skyldighet att motverka och åtgärda mobbning och kränkningar som skolan har enligt skollagen, så ska vuxna idrottsledare alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut. Enligt Riksidrottsförbundets idédokument ”Idrotten Vill” ska idrottsföreningar utgå från barnkonventionen, och med fokus på barnets bästa bör de även ta reda på mer om situationen, analysera orsaker och ta fram åtgärder för att kränkningarna ska upphöra.

illustration av en lärare som pratar med en elev

Agera Alltid

Friends har tagit fram webbkursen Agera Alltid med syfte att ge skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår i skolan. Du som vårdnadshavare kan också ta del av kursen för att få kunskap om skolans uppdrag och ansvar att stoppa mobbning. Tipsa även gärna skolan om att ta del av webbkursen.

Till webbkursen

Är du orolig för att ditt barn är utsatt eller misstänker du att ett barn i din närhet far illa? Vi ger dig stöd och råd.

Kontakta Friends rådgivning