Kunskap och stöd

Mobbning och funktionsvariationer

Alla elever måste få känna sig trygga i skolan och bli bemötta utifrån sina individuella behov, förutsättningar, funktionsförmågor, erfarenheter och tänkande.

NPF och mobbning

Elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) så som exempelvis ADHD, autism eller språkstörning är i högre grad utsatta för kränkningar och mobbning, och utsätter även andra i högre grad.

Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en NPF-diagnos, som exempelvis ADHD, ASD/Asperger, Tourette och/eller språkstörning.

Erfarenheter av NPF

Filmerna kommer från projektet Hej Hyper som var ett samarbete med Hjärnfonden. Projektet riktade sig till barn i årskurserna F-3.

hejhyper.se kan du se fler filmer och ta del av mer information och material.

Hur känns det att vara barn och ha NPF?

Hur känns det att vara förälder till ett barn med NPF?

Skolans och förskolans ansvar

På samma sätt som det råder förbud mot mobbning i skolan så gäller även förbud mot alla former av trakasserier och diskriminering mot barn och elever. När skolan får veta att en elev utsatts eller utsätter någon för trakasserier kopplat till funktionsnedsättningar ska skolan utreda vad som har hänt och ta fram en handlingsplan för att få stopp på trakasserierna.

Att skapa tillgänglighet i skolan – en rättighet

Skolan har i uppdrag att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter att kunna ta till sig kunskap, lärande och utveckling oavsett funktionsförmåga eller funktionsnedsättning. Alla elever kan inte behandlas lika men alla elever ska få lika möjligheter att lära sig nya saker. Skolan ska alltså anpassas efter varje elevs förmåga att lära sig.