Kunskap och stöd om mobbning

Ordlista

Plan mot kränkande behandling

Huvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola, måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att varje förskola, skola och annan skolverksamhet ska:

  • genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling
  • upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.

Aktiva åtgärder

När ni arbetar med aktiva åtgärder inom förskolan innebär det att ni ska arbeta förebyggande och främjande – inom ramen för er verksamhet – genom att fortlöpande arbeta i fyra steg:

  1. undersök
  2. analysera
  3. åtgärda
  4. följ upp och utvärdera

Kränkning

Oschysst och nedvärderande handling som gör att en eller flera personer känner sig sårade, ledsna och mindre värda.

Mobbning

Upprepade kränkningar och trakasserier mot en eller flera personer.

Trakasserier

Oschysst och nedvärderande handling mot en eller flera personer på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Sexuella trakasserier

Handlingar och kommentarer som har med kropp eller sex att göra, och som gör att en annan person känner sig utsatt, hotad och kränkt. Sexuella trakasserier kan vara brottsligt.

Diskriminering

Orättvis behandling av en eller flera personer på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.