Kunskap och stöd om mobbning

Frågor och svar om mobbning i förskolan

Hur kan Friends stötta vår förskola?

Friends vill verka för en trygg förskola för alla barn och vi ser vikten av att redan i tidig ålder börja arbeta med dessa frågor.

april 20, 2021

När bör förskolan, skolan och idrottsföreningar göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Vad kan jag göra för att minska kränkningar och mobbning?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och mobbning. I skollagen, kap 6, framgår att förskole- och skolpersonal alltid ska meddela rektor vid kännedom om kränknin...

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när ett barn blir sämre behandlat eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskri...