Kunskap och stöd

Dina rättigheter

Du som är under 18 år har rättigheter enligt barnkonventionen – FN:s deklaration om barns rättigheter, skollagen och diskrimineringslagen. Dessa tre lagar ska skydda dig och din rätt att gå i en skola fri från våld, mobbning och diskriminering.

Visste du att barnkonventionen är lag i Sverige?

Vad innebär det för dig som elev i skolan egentligen?

Barnkonventionen är tydlig med att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att varje barn har rätt till ett liv helt fritt från våld. Vuxna ska alltså, enligt lag, se till att göra allt för barns rätt att utvecklas och skyddas från alla former av mobbning.

Skolan ska vara en plats där alla barn har lika värde och samma rättigheter. Varje barn som blir utsatt för mobbning bör därför ses som ett brott mot barnkonventionen och ett misslyckande från vuxenvärlden!

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever och det är skolans ansvar att skapa den tryggheten för alla elever. Ett sätt att arbeta med trygghet på skolan är att inkludera alla elever i trygghetsarbetet.

Lär mer om barnkonventionen

Elevinflytande och delaktighet

I Friends enkäter svarar många elever (65 procent) att de inte får vara delaktiga i skolans trygghetsarbete. I barnkonventionen står det att barn har rätt till att ha inflytande i frågor som rör dem.

Skollagen

Skollagen innehåller regler för hur skolor ska arbeta för att alla elever ska må bra och inte bli utsatta för mobbning. Alla skolor och alla vuxna på skolan ska arbeta för att se till att ingen elev blir utsatt för mobbning.

Skollagen gäller alla skolor – från förskola till gymnasiet.

I skollagen används begreppet kränkande behandling istället för mobbning. Friends definierar mobbning som upprepade kränkningar.

Du kan läsa mer om vad skolan måste göra under Frågor och svar och Att vara utsatt för mobbning.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder vuxna i skolan att behandla en elev sämre än någon annan. Lagen förbjuder skolan att ha orättvisa regler som drabbar en eller flera elever och som har med diskrimineringsgrunderna att göra.

Läs mer under frågor och svar: Vad är diskriminering?