Företagssamarbete

Ordlista

Aktiva åtgärder

Att arbeta med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande – inom ramen för er verksamhet – genom att fortlöpande arbeta i fyra steg:

1. undersök

2. analysera

3. åtgärda

4. följ upp och utvärdera

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar som fastslår att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett bakgrund så som kultur, religion, etnicitet och funktionsnedsättning. Barnkonventionen har som grundprincip att förhindra mobbning, våld och diskriminering.

Barnperspektiv

Ett barnperspektiv kan vi som vuxna försöka utveckla genom att se tillvaron med barns ögon i olika sammanhang.

Barnrättsperspektiv

Ett barnrättsperspektiv innebär att vi som vuxna har barns rättigheter i fokus och att det är vi som har ett ansvar att uppfylla dem.

Barns perspektiv

Barns perspektiv kan vi bara få på ett sätt – genom att barnen själva får komma till tals om hur de ser på sig själva och sina liv. Istället för att vi som vuxna tolkar och sätter ord på barnens upplevelser och känslor handlar det om att utgå från varje barn genom att fråga: Hur blir detta för dig? Hur tänker du om detta? Hur tror du det kunde bli så här?

Diskriminering

Diskriminering är när någon behandlas sämre eller missgynnas av förskolan, skolan eller arbetsgivaren som institution och det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna*. Om en elev däremot utsätter en annan elev för kränkningar kopplat till diskrimineringsgrunderna kallas detta för trakasserier.

Diskrimineringsgrunder

I diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder som säger att diskriminering är förbjudet om det beror på:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Funktionsvariation

Funktionsvariation syftar till att vi har olika förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter. Alla människor fungerar olika.

Kränkning

Friends brukar beskriva en kränkning som en handling som gör att personen som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och mindre värd.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är ett begrepp som används i skollagen och innebär ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet utan att ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Lagstiftning nätet

Olaga hot är ett brott som innebär att hota någon annan med en brottslig gärning i syfte att skrämma den andra personen.

Kränkande fotografering är när någon fotar eller filmar någon annan inne på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande utrymme.

Olovlig identitetsanvändning innebär att någon skapar ett konto i någon annans namn och det leder till en skada eller olägenhet för den personen.

Förtal är en typ av kränkning som innebär att någon pratar lögnaktigt om en annan person i syfte att skada den personens rykte.

Mobbning

Mobbning är när någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av en eller flera personer vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt för mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt att försvara sig. Friends använder sig av mobbningsbegreppet som komplement till övriga begrepp såsom kränkningar, trakasserier och diskriminering eftersom mobbningsbegreppet synliggör systematiska kränkningar, som ofta ställer krav på andra typer av åtgärder än vid enskilda kränkningsincidenter. Mobbning kan ske på olika platser i förskolan eller skolan, på fritiden, på nätet, på träningen eller mellan syskon.

Normer

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande. Normer finns överallt och de talar om för oss hur vi ska tycka, se ut och vara i olika sammanhang.

Normkritik

Ett analysverktyg för att identifiera de normer som finns i vår omgivning. Normkritik utgår från att se och fokusera på normer istället för de som avviker från normen. Normkritiska perspektiv handlar inte om att upplösa alla normer, utan att ta reda på vilka normer vi behöver motverka och hur, samt vilka normer vi behöver förstärka och bekräfta. Det handlar om att våga ifrågasätta, utmana och tänka nytt.

NPF-diagnos

NPF är en förkortning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, AST/Asperger, Tourette och/eller språkstörning.

Plan mot kränkande behandling

Huvudmannen – kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola – måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att varje förskola, skola och annan skolverksamhet ska:

  • genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
  • upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.

Rasism

Rasism är ett komplext fenomen, men kortfattat skulle en kunna säga att rasism och rasismens uttryck är sociala konsekvenser av att historiskt ha kategoriserat människor enligt raser och tillskrivit dessa olika attribut.

Rasism kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan handla om verbala kränkningar, vem som får ordet, förutfattade meningar och kommentarer som lätt går obemärkt förbi.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara kommentarer, visslingar, blickar, meddelanden, tafsningar eller rykten som handlar om sex eller den utsattes kropp och känns obehagliga eller är oönskade/ovälkomna för personen som är utsatt**.

Systematiskt trygghetsarbete

Ett systematiskt trygghetsarbete innebär att arbeta för att främja allas lika värde, förebygga framtida kränkningar samt åtgärda och stoppa kränkningar akut.

Trakasserier

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna*. Det räcker med en händelse för att någon ska göra sig skyldig till trakasserier**.

Trygghetsarbete

Friends använder ”trygghetsarbete” som ett paraplybegrepp för arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering – för att skapa trygga och jämlika förskolor, skolor, föreningar och arbetsplatser.

 

*De sju diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

**Definitionerna av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier utgår från Diskrimineringslagen.