Företagssamarbete

Motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Det finns tyvärr ett mörkertal gällande sexuella trakasserier på arbetsplatser då det kan upplevas som genant att prata om både för arbetsgivare och för den som blivit utsatt. Det är av största vikt att vi vågar lyfta dessa frågor och vågar prata om detta. Här hittar du kunskap och tips för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Tips för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Arbeta systematiskt
Att arbeta systematiskt med ert trygghetsarbete kopplat till sexuella trakasserier innebär att ni ska ha tydliga mål och delmål för hur er arbetsmiljö ska vara. Kartlägg sedan hur det ser ut nu, analysera er situation och vad ni behöver för att nå era mål, genomför insatser som riktar sig mot önskade mål, och utvärdera och följ upp.

Ha tydliga riktlinjer och rutiner
Gör klart för alla medarbetare att ni som arbetsgivare inte accepterar sexuella trakasserier. Ha gärna skriftlig information om detta som medarbetare kan ta del av och återkom till detta under APT, temadagar, medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar.

Jobba förebyggande genom att skapa rutiner för att minimera risken för att sexuella trakasserier uppstår på arbetsplatsen. I rutinerna ska det vara tydligt vart en ska vända sig om en blir utsatt, hur arbetsgivaren kommer agera, vad de gör med informationen och vem hos arbetsgivaren som har ansvar att utreda situationen.

Utmana normer för maskulinitet, objektifiering och traditionella könsmönster
Börja granska ditt eget förhållningssätt – tänk på hur du uttrycker dig och vilka exempel du använder i presentationer så att du inte bidrar till normer och stereotyper.

Agera alltid
Tystnad kan tolkas som att beteendet inte är allvarligt, vilket kan bidra till normalisering av sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att alltid agera och tydligt förmedla att ni tar dessa beteenden på allvar.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det skiljer sig från vanlig flirt genom att det är ovälkommet. Liksom andra typer av kränkningar och trakasserier är det den som blir utsatt för sexuella trakasserier som avgör om beteendet är kränkande, ovälkommet och vad som gör att situationen känns otrygg. Det är effekterna som avgör, inte intentionen.

Liksom andra kränkningar kan sexuella trakasserier ta sig uttryck i fysiska, verbala och psykiska (icke-verbala) handlingar. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och ofta nedvärderande.

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Workshops om normer och sexuella trakasserier

Med avstamp i #metoo reder vi ut hur sexuella trakasserier kan ta sig uttryck i skolan och hur vuxna kan främja tryggare miljöer för våra barn.

Läs mer om workshops för företag