Stoppa mobbning

En stor del av det ansvaret ligger på skolan som är skyldig enligt skollagen att jobba förebyggande och aktivt för att förebygga kränkningar. Det är dock viktigt att involvera eleverna och även föräldrar har ett ansvar i kampen mot mobbning. Nedan kommer tips och råd från Friends på vad man kan göra för att stoppa mobbning.

Till skolor

Alla skolor har olika behov och förutsättningar för att jobba mot mobbning. Det finns inte en universalmetod som fungerar överallt och därför är det första steget för ett framgångsrikt trygghetsarbete att undersöka den egna skolans förutsättningar och behov genom kartläggningar.

 • Utgå från skolans situation

Kartläggning är grunden för allt trygghetsarbete och arbetet bör alltid utgå ifrån personal och elevers upplevelse av skolan. Kartläggning kan göras på flera sätt, tex enkäter där elever och personal svarar på frågor, samtal, observationer eller analyser av dokument. Det är också viktigt att kartlägga kompetensen i personalgruppen. Syftet med kartläggningar är att identifiera behov och förutsättningar för trygghetsarbetet. Utan en förståelse för situationen i den egna skolan är det omöjligt att veta vilka åtgärder som behövs.

 • Inkludera alla

Alla vuxna i skolan ska förmedla och stå upp för skolans värdegrund både på och utanför lektionstid. Det är viktigt att arbetet inte blir något som enbart förläggs på temadagar, mentorstid eller vissa lektioner utan det ska vara närvarande i det dagliga arbetet. Värdegrunden ska införlivas i det systematiska kvalitetsarbetet med tydliga analyser, mål, planering och uppföljning.

 • Eleverna är experter

En förutsättning för att lyckas skapa en trygg skola är att eleverna inkluderas i skolans trygghetsarbete. Utgångspunkten är att eleverna ska vara med i både problemformulering, åtgärder och utvärdering av skolans arbete. På så sätt blir insatserna bättre förankrade i skolan samt mer relevanta och effektivare eftersom det är elevernas vardag som är grunden. Det är barn och unga som är experter på sin egen skola.

 • Skapa en samsyn

All personal ska veta var gränsen för en kränkning går och hur man ska agera om den uppstår. Dessa frågor bör ständigt aktualiseras och även inkludera föräldrar. Både för elever och personal är det viktigt att det finns en samsyn på när värdegrunden bryts och vad som sker. Ett sätt att inkludera föräldrar är t.ex. att diskutera kränkande ord på föräldramöten och skapa gemensamma riktlinjer för hur man samtalar om dessa hemma och i skolan.

 • Tydlig struktur

Det ska finnas en långsiktighet i arbetet och det ska bedrivas inom en tydlig organisation. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, var i organisationen olika kompetens finns samt väl förankrade rutiner för hur arbetet ska bedrivas. En röd tråd hos de skolor som har lite mobbning är att det finns en engagerad rektor som erkänner att det finns utmaningar och driver arbetet framåt.

Till vårdnadshavare

Skolan, förskolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar får bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Alla barn och elever har rätt att få känna sig trygga med sina kamrater och med de vuxna.

Mobbning och andra former av kränkningar drabbar varje år, i genomsnitt, minst ett barn i varje klass. Det är alltid de vuxna som har det yttersta ansvaret för att motarbeta mobbning och kränkningar. Därför behöver vårdnadshavarna och personalen ha förtroende för varandra och kunna samtala med varandra under tiden i förskolan och skolan. Då ökar möjligheten att snabbt lösa en eventuell konflikt och därmed minskar också risken för att barn och unga ska fara illa.

Det finns mycket som du som förälder kan göra för att medverka till goda relationer mellan förskolan, skolan och hemmet. Här nedan får du några handfasta tips.

 • Var en positiv förebild

Det låter som en självklarhet att vi vuxna ska vara bra förebilder, men vår erfarenhet är att vi vuxna många gånger glömmer att rikta blicken mot oss själva när det gäller hur vi pratar om våra barns förskola eller skola. Om vi vuxna uppträder respektfullt mot varandra kan vi vara goda förebilder för våra barn. Fundera över hur du kan bidra till en konstruktiv kommunikation om, och med, ditt barns skola och klass eller förskola.

 • Prata om skolan/förskolan med ditt barn

Prata om både positiva och negativa saker som sker i förskolan, skolan, klassen eller barngruppen, men försök att vara konstruktiv. Föregå med gott exempel och avstå från att tala illa eller nedsättande om ditt barns skola, lärare och om andra barn i klassen och deras föräldrar. Om vi vuxna visar intresse för barns tillvaro i skolan så ökar också sannolikheten för att de vänder sig till oss om något händer. Du blir också bättre på att uppmärksamma förändringar hos ditt barn om du följer med i vad som händer i ditt barns liv i förskolan eller skolan.

 • Skapa en bra samverkan mellan hem och skola/förskola

Fundera över hur vi som vuxna kan samarbeta för att barn och unga i vår närhet ska må så bra som möjligt. Hur ska samverkan se ut med just er förskola eller skola. Hur vill du att en konstruktiv och tillitsfull dialog med ditt barns förskola eller skola ska se ut? Har du klart för dig vilka förväntningar förskola eller skolan har på dig som förälder? Vilken gemensam värdegrund kan skola och hem komma överens om att förmedla till barn och unga? Tillsammans har skola och hem en mycket större möjlighet att skapa ett positivt klimat än vad de två har var och en för sig. Och kom ihåg – målet är en trygg miljö för alla barn!

 • Ta reda på hur skola/förskola arbetar för allas lika värde och motmobbning och andra former av kränkningar.

Vet du hur ditt barns förskola, skola, klass eller barngrupp arbetar för att skapa ett tryggt och positivt klimat? Har du som förälder tagit del av skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling? Vet du vem du ska kontakta om du har frågor eller får veta att ditt eller någon annat barn upplever otrygghet i skola eller förskolan?

Du kan läsa mer på Skolverkets allmänna råd.

Till barn och unga

Barn och unga har inte ansvar att lösa mobbning – det ligger alltid hos vuxna. Däremot har du som ung oftast bättre koll än vuxna eftersom du vet mer om vad som verkligen händer i klassen, på skolan och på fritiden. Vuxna behöver hjälp att upptäcka om någon far illa. Dessutom betyder det hur mycket som helst för den som är ensam att bli sedd av någon i sin egen ålder.

 • Bry dig om

Visa den som blir utsatt för mobbning att du ser att han eller hon finns. Säg ”Hej”, ge ett leende, sätt dig bredvid ibland. Gå tillsammans till maten, fråga vad hon/han ska göra på rasten eller vad ni har för läxor. Lyssna om hon/han behöver prata. Det är de små sakerna som räknas. Det behövs inte så mycket för att någon ska känna sig både bättre och gladare.

 • Skapa god stämning!

Något som är viktigt för att mobbning inte ska uppstå är stämningen i gruppen. Är det roligt att gå i er klass eller förening? Tror du att det är så för alla? Finns det hårda grupperingar och är det vanligt med sånt som skitsnack, hårda ord och taskiga skämt? Om det är så är det viktigt att göra något åt saken. Prata med de vuxna om hur ni har det och arbeta för att istället få en god sammanhållning och vi-känsla.

 • Säg ifrån!

Det finns massvis av sätt att säga ifrån på. Bara genom att visa att du inte hänger på mobbarna när de är elaka mot någon säger du ifrån. Du är en förebild när du är en schysst kompis som visar att du inte ställer upp på mobbning. Ett bra sätt att säga ifrån är att prata med en vuxen. Det är inte att skvallra – mobbning är olagligt! Du gör både den som blir mobbad, mobbaren och gruppen en tjänst.

Det viktigaste är ATT man gör något – inte hur!
Hur man säger ifrån beror på person och situation, alltså vem man är och vad som händer. Om ens kompisar pratar skit kanske man vågar säga ifrån själv men om man ser några som slår någon är det bättre att hämta en vuxen. Det viktigaste är att göra något. En mobbningssituation löser sig sällan av sig självt. Om du gör något har du möjlighet att förändra en annan människas liv.

Tänk på att inte gå och bära på andras problem så att du själv mår dåligt. Prata med en vuxen!

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close