Forskning

Friends är en kunskapsorganisation som har en tvärvetenskaplig utgångspunkt där vi är övertygade om att olika discipliner kan bidra till förståelsen av hur mobbning uppstår.

Vårt arbetssätt tar sin utgångspunkt i interventionsforskning. Med interventionsforskning menas forskning om effektiva insatser som både kan vara förebyggande och ingripande.

Friends tror inte att en enskild metod passar alla utan varje skola måste skapa de insatser som de själva har behov av utifrån sin egen situation. I det arbetet finns Friends som ett stöd för att hjälpa skolan kartlägga situationen, utveckla insatser tillsammans med personal och elever samt följa upp och mäta effekt av dessa.

Forskning tillsammans med flera universitet

För ett effektivt förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering och för att främja allas lika värde är forskningsförankring grundläggande. Men för att ge skolor en praktisk möjlighet att tillämpa forskningen finns det ett stort behov att tillgängliggöra den på ett relevant och användbart sätt.

I september 2013 invigdes Friends International Center against Bullying. I dagsläget samarbetar vi med fyra svenska universitet inom olika discipliner och bedriver totalt 6 olika forskningsprojekt. Under 2018 startar vi även vårt första internationella forskningsprojekt tillsammans med Dublin City University om sexuella trakasserier på nätet. Resultaten bidrar kontinuerligt till Friends metodutveckling och kunskapsspridning. Vi arrangerar vetenskapliga konferenser och forskarnätverk för att skapa möten mellan såväl forskare som mellan forskare och praktiker. Vi har bland initierat världskonferensenWorld Anti-Bullying Forum som arrangerades först i Sverige 2017 och nästa gång hålls 4-6 juni 2019 tillsammans med Dublin City University på Irland.

I samband med centrets invidning 2013 lanserades vårt första forskningssamarbete med Stockholms universitet. I januari 2015 inledde Friends sedan ett forskningsprojekt tillsammans med Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet som syftar till att utveckla effektiva sätt att involvera elever i arbetet mot nätmobbning. Under hösten 2015 startade Friends ett samarbete med Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Projektet ska i ett första skede utvärdera och utveckla Friends arbetssätt för att sedan ta fram nya insatser för att stärka arbetet mot mobbning. I slutet av 2016 startades ett samarbete med Linköpings universitet om barns beskrivning av kränkningar samt ytterligare ett med Örebro universitet om sambandet mellan mobbning och kränkningar och elevers betyg. Under 2017 inledde vi ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt där vi ska utveckla skolspecifika insatser. Utvärderingen av insatserna görs av forskare från Örebro universitet. Resultaten från de olika forskningssamarbetena kommer kontinuerligt bidra till Friends metodutveckling. Här kan du läsa mer om Friends forskningsprojekt. Utöver det arrangerar vi vetenskapliga konferensen och forskarnätverk för att skapa möten mellan såväl forskare som mellan forskare och praktiker. Men Friends arbetsätt och metoder grundar sig i mycket mer forskning än så.

För mer forskning, detaljerade beskrivningar och referenser samt grund i lagstiftning och läroplan, se Friends förankring i forskning och styrdokument.

Har du frågor om Friends förankring inom forskning? 

Kontakta:
Magnus Loftsson, FoU-chef
magnus.loftsson@friends.se

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close