FN:s barnkonvention

FN:s Barnkonvention är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Nästan alla världens länder har undertecknat barnkonventionen och den gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har skrivit under den. Barnombudsmannen är den statliga myndighet i Sverige som har uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och en genomgång av dessa från Diskrimineringsombudsmannen visar att framförallt sex av dessa belyser skolans skyldighet att arbeta förebyggande och åtgärdande mot kränkande behandling. Dessa artiklar är:

  • Artikel 2: Alla barn har lika värde och lika rättigheter. Inget barn ska diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
  • Artikel 19: Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, utnyttjande och vanvård när de är i föräldrarnas, andra vårdnadshavares eller annan persons vård. Samhället ska ha olika sociala program för att ge barnet och den som har hand om barnets stöd, liksom på andra sätt arbeta förebyggande.
  • Artikel 28: Alla länder som skrivit under barnkonventionen ska verka för ordning i skolan, utan att kränka barn och elevers värdighet.
  • Läs hela FN:s barnkonvention på Unicef.se

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close